Statistiske analyser 011

Organisering, omfang og utvikling 1980-1994

Sosial- og barneverntjenesten

Økonomisk sosialhjelp, barneverntjeneste og tiltak for rusmiddelmisbrukere er offentlige hjelpeordninger for dem som av ulike grunner får problemer med å mestre tilværelsen, enten fordi de ikke har muligheter til å skaffe seg midler til de mest nødvendige utgifter, fordi familien ikke makter 8. gi nødvendig støtte til at barnet kan utvikle seg positivt, eller fordi avhengighet av rusmidler ødelegger mulighetene til å klare arbeid og andre sosiale forpliktelser.

Sosialhjelp og tiltak for rusmiddelmisbrukere er hjemlet i lov om sosiale tjenester, mens barneverntjenesten har sin egen lov, lov om barneverntjenester. Kommunen har ansvaret for de fleste av disse hjelpeordningene, mens fylkeskommunene har ansvar for at det finnes tilbud til barn som må plasseres utenfor hjemmet og institusjonsplasser og tilbud om poliklinisk behandling for rusmiddelmisbrukere.

Om publikasjonen

Tittel

Sosial- og barneverntjenesten. Organisering, omfang og utvikling 1980-1994

Ansvarlig

Berit Otnes

Serie og -nummer

Statistiske analyser 011

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Barne- og familievern

ISBN (trykt)

82-537-4243-6

ISSN

1892-7521

Antall sider

115

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt