Rapporter 2010/13

Evaluering av levekårsrelevans og datafangst

Seksuell identitet og levekår

Denne rapporten viser at det finnes belegg for å hevde at seksuell tiltrekning og seksuell identitet kan ha sammenheng med enkelte levekårsindikatorer. Personer som er tiltrukket av samme eller begge kjønn og personer som identifiserer seg som homofile, lesbiske eller bifile kan i enkelte tilfeller sies å være utsatt for svekkede levekår. Sammenhengene er likevel stort sett usikre, og gir bare i få tilfeller grunnlag for statistisk sikre slutninger. Dette skyldes i all hovedsak at antallet observasjoner i grupper med tiltrekning til samme kjønn eller en ikkeheterofil identitet er svært lite.

Rapporten viser også at inkludering av spørsmål om seksuell tiltrekning og identitet ikke har hatt negativ innvirkning på resten av levekårsundersøkelsen i form av økt frafall. Spørsmålene om seksuell tiltrekning og identitet er imidlertid noe beheftet med partielt frafall. Størst betydning har dette for seksuell identitet. En analyse av frafallet viser at det er en fare for målefeil, både på grunn av partielt frafall og underrapportering.

Dette prosjektet, som inkluderer både utviklingsprosjektet forut for datafangsten, selve datafangsten og denne evalueringsrapporten, har som formål å utrede om seksuell identitet skal inngå fast i Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse framover. Det å definere grupper med tiltrekning til samme kjønn eller en ikkeheterofil identitet kan ikke gjøres med objektive kriterier som vi ofte kan gjøre for andre grupper. Vi er avhengige av å spørre respondentene, og derfor også avhengig av at spørsmålene er gode og gir tilstrekkelig datakvalitet. På grunn av liten mulighet for å finne signifikante sammenhenger med levekår og på grunn av faren for målefeil, er konklusjonen fra dette prosjektet at spørsmål om seksuell tiltrekning og seksuell identitet ikke blir en fast del av levekårsundersøkelsen. Det betyr ikke at spørsmålene ikke kan inkluderes i undersøkelsen igjen ved en senere anledning, men en må da være oppmerksom på at utvalgets størrelse vil være avgjørende for å kunne trekke signifikante konklusjoner, samtidig som en må forvente en viss målefeil. Vi vil understreke at spørsmålene ikke på noen måte har svekket kvaliteten i levekårsundersøkelsen generelt

Om publikasjonen

Tittel

Seksuell identitet og levekår. Evaluering av levekårsrelevans og datafangst

Ansvarlige

Tor Morten Normann, Elisabeth Gulløy

Serie og -nummer

Rapporter 2010/13

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Levekår

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7800-6

ISBN (trykt)

978-82-537-7799-3

ISSN

0806-2056

Antall sider

57

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt