Notater 2012/59

Panelundersøkelsen : dokumentasjonsrapport

Samordnet levekårsundersøkelse 2003-2007 (EU-SILC)

Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973, og fra 1996 er det gjennomført to undersøkelser årlig: En tverrsnittsundersøkelse og en panelundersøkelse. I 2003 ble SSBs årlige panelundersøkelse samordnet med den EU-forordnede undersøkelsen Survey on Income and Living Conditions (EUSILC). I denne rapporten presenteres undersøkelsene fra 2003-2007. I Levekårsundersøkelsen EU-SILC belyses levekårskomponentene økonomi, bolig, helse og arbeidsforhold. I tillegg har det fra 2005 vært egne temamoduler hvert år:

  • Sosial arv (2005)
  • deltagelse (2006)
  • Boforhold (2007)

 Utvalget til undersøkelsen er et åtteårig, roterende panel. Utvalget er tilfeldig trukket fra folkeregisteret og er i alderen 16 år og over. Hvert år roteres en åttendedel ut, og en ny åttendedel trekkes inn. I tillegg suppleres utvalget med 16- åringer og innvandrere. Undersøkelsen gjennomføres ved telefonintervju, med en liten andel besøk. Data blir samlet inn første halvår hvert år.

Dataene som hentes inn kompletteres med opplysninger fra register. Før intervjuet blir opplysninger om bosted og arbeidssted koblet til intervjupersonen, samt hvem som bor i husholdningen til personen. Opplysningene kontrolleres under intervjuet. Det hentes dessuten inn opplysninger fra forrige intervju, for de som har vært med på undersøkelsen tidligere. I ettertid blir informasjon om utdanning, arbeidsgiver, inntekt, formue, trygder og stønader koblet til.

Frafall kan føre til utvalgsskjevhet, noe som innebærer at de som er blitt intervjuet i undersøkelsen (nettoutvalget) ikke nødvendigvis er helt representativt for den norske befolkningen. Den vanligste årsaken til frafall er at folk ikke ønsker å delta, dernest at man ikke kommer i kontakt med personene i utvalget. Rapporten belyser hvorvidt frafallet har introdusert skjevheter i levekårsundersøkelsene. Frafallsanalysene viser at avvikene mellom brutto- og nettoutvalget er relativt små i hver årgang, noe som betyr at nettoutvalget i all hovedsak er representativt for bruttoutvalget når det gjelder kjennetegnene kjønn, alder og landsdel.

Om publikasjonen

Tittel

Samordnet levekårsundersøkelse 2003-2007 (EU-SILC). Panelundersøkelsen : dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Kjersti Stabell Wiggen

Serie og -nummer

Notater 2012/59

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8472-4

ISBN (trykt)

978-82-537-8471-7

Antall sider

181

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt