Rapporter 2008/34

Rapportering fra krisesentrene 2007

I denne rapporten presenteres statistikk over personer som har overnattet på krisesentrene (beboere) og personer som har besøkt krisesentrene om dagen (dagbrukere) i løpet av 2007. Det presenteres også samlestatistikk om organisering og tilbud ved sentrene, hvilket er nytt for årets rapport.

 

Nedgang i antall beboere og antall barn som overnattet på krisesentrene i 2007

Anslagsvis 1 800 personer overnattet på et krisesenter i 2007, og til sammen hadde disse personene 2 230 opphold bak seg der de overnattet minst ett døgn på senteret. Sammenlignet med 2006 var det 100 færre personer som overnattet på et krisesenter i 2007. Alle beboerne var kvinner, bortsett fra syv menn.

45 prosent av beboerne hadde med seg barn på krisesenteret i 2007. Til sammen overnattet 1 420 barn på krisesenter i 2007, dette er 70 færre barn enn året før.

 

Større andel beboere med Innvandrerbakgrunn

Majoriteten av beboerne som overnattet på krisesentrene i 2007 hadde innvandrerbakgrunn, 58 prosent. Denne andelen har økt de fire siste årene, tilbake i 2003 hadde 45 prosent av beboerne innvandrerbakgrunn.

Det er færre beboere på krisesentrene i 2007 enn i 2006, men denne nedgangen er sterkere for beboere uten innvandrerbakgrunn (8 prosent) enn for beboere med innvandrerbakgrunn (2 prosent).

 

Beboerne bor lenger på Krisesentrene

Til sammen overnattet det personer på krisesentrene i 62 500 døgn i 2007. Dette er en økning fra 59 000 døgn i 2006, dersom vi bruker samme metode for å regne døgn. Tatt i betraktning at antall opphold på krisesentrene har gått ned kan vi konkludere med at oppholdene på krisesentrene varte lenger i 2007 enn tidligere. Et gjennomsnittlig opphold varte i 28 døgn i 2007. Beboere med innvandrerbakgrunn bodde lenger enn beboere uten innvandrerbakgrunn, i snitt 34 døgn mot 21 døgn.

 

Flertallet av dagbrukerne har ikke innvandrerbakgrunn…

På dagtid kan kvinner, og ved noen krisesenter også menn, få råd i forbindelse med problematiske relasjoner og situasjoner fortrinnsvis knyttet til voldsproblematikk. Mange tidligere brukere kommer for oppfølging og samtaler. I 2007 kom 2 090 personer på ett eller flere dagbesøk til krisesentrene, av disse var 5 prosent menn. Til sammen besøkte dagbrukerne sentrene 7 640 ganger, en nedgang på 10 prosent fra 2006. 57 prosent av dagbrukerne hadde ikke innvandrerbakgrunn.

 

…men et økende antall dagbrukere har innvandrerbakgrunn

Det er fortsatt et mindretall av dagbrukerne som har innvandrerbakgrunn (i motsetning til beboerne), men denne andelen har økt fra 37 prosent i 2006 til 43 prosent i 2007. Mens det har vært en nedgang i antall dagbrukere uten innvandrerbakgrunn på 18 prosent siden 2006, har antall dagbrukere med innvandrerbakgrunn økt med 4 prosent.

 

280 årsverk ved Krisesentrene

For første gang har det blitt samlet inn statistikk om ansatte ved krisesentrene. I 2007 ble det rapportert om 400 ansatte ved krisesentrene. Av disse var omtrent 35 prosent ansatte på heltid mens 65 prosent var ansatt på deltid. Til sammen utgjorde de 400 ansatte nesten 280 årsverk. I tillegg kommer 480 frivillige vakter som utgjorde nesten 110 årsverk. Åtte krisesenter rapporterer at de har mannlige ansatte, til sammen 13 menn hvor tre er frivillige vakter.

Om publikasjonen

Tittel

Rapportering fra krisesentrene 2007

Ansvarlige

Agnes Aaby Hirsch, Elisabeth Nørgaard

Serie og -nummer

Rapporter 2008/34

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Trygd og stønad

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7428-2

ISBN (trykt)

978-82-537-7427-5

ISSN

0806-2056

Antall sider

67

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt