Politisk deltakelse blant personer 16 år og eldre, etter kjønn, alder, utdanning, hovedaktivitet, husholdningstype, geografi og inntekt. 2013/2014. Prosent.

Tilbake til artikkelen

Politisk deltakelse blant personer 16 år og eldre, etter kjønn, alder, utdanning, hovedaktivitet, husholdningstype, geografi og inntekt. 2013/2014. Prosent.
  Stemte ved stortingsvalget i 20131 Antall stemmeberettigede Har svært høy tillit til det politiske systemet2 Antall personer* Har prøvd å påvirke en sak gjennom politisk innsats3 Antall personer** Er sysselsatt og medlem av en fagforening eller bransjeorganisasjon4 Antall sysselsatte**
1Andel av stemmeberettigede 18 år og eldre.
2Baseres på et spørsmål om hvor stor tillit man har til det politiske systemet. Den intervjuede svarer på en skala fra 0 til 10, der 0 indikerer lav tillit, mens 10 indikerer høy tillit. Her vises andelen som har svart 8 eller høyere.
3Basert på et spørsmål om personen har forsøkt å påvirke sak gjennom frivillig innsats for et politisk parti, organisasjon eller aksjonsgruppe siste 12 måneder. Besvares ja eller nei.
4Basert på spørsmål om man er aktivt medlem av fagforening, arbeidstakerorganisasjon eller bransje-, nærings- eller yrkesorganisasjon. Besvares ja eller nei. Andel av sysselsatte.
I alt 78 1 024 397 25 6 006 10 7 332 14 5 025
Kjønn                
Menn 77 502 935 24 3 149 10 3 810 13 2 707
Kvinner 80 521 462 26 2 857 10 3 522 14 2 318
Alder                
16-24 år 65 122 719 29 788 11 950 4 574
25-44 år 75 384 671 24 1 897 10 2 216 13 1 995
45-66 år 83 346 285 24 2 331 10 2 865 17 2 290
67 år og over 83 170 722 25 990 8 1 301 11 166
Utdanning                
Grunnskole 65 197 420 25 1 196 7 1 526 8 763
Videregående 79 374 771 20 2 503 9 3 032 14 2 013
Universitet og høgskole, lavere og høyere nivå 90 409 065 31 2 240 14 2 683 17 2 184
Hovedaktivitet                
Yrkesaktiv heltid (ansatt eller selvstendig)     24 3 440 11 3 989 15 3 980
Yrkesaktiv deltid     25 431 9 578 10 573
Arbeidsledig     14 100 9 129 . .
Student eller elev eller i arbeidsrettet opplæring (inkludert verneplikt)     35 601 13 737 6 310
Alders- eller afp pensjonist     25 1 090 7 1 406 8 105
Ufør eller ikke i stand til å arbeide     18 293 9 406 . .
Husholdningstype                
Aleneboende <45 år 63 103 627 22 571 11 702 10 537
Aleneboende >45 år 76 144 618 23 785 8 984 15 419
Parhusholdninger uten barn <45 år 76 68 297 22 345 8 442 10 402
Parhusholdninger uten barn >45 år 89 185 869 24 1 571 10 2 010 16 1 007
Parhusholdninger med barn 0-19 år 82 273 178 29 2 014 11 2 349 15 2 042
Enslig forsørger m/barn 0-19 år 72 39 577 27 327 10 374 9 282
Geografi                
Oslo 80 427 287 32 763 11 923 14 680
Andre tettsteder, med 100 000 innbyggere eller fler 80 322 798 31 885 9 1 068 13 753
Tettsteder, fra 20 000 innbyggere til 99 999 innbyggere 79 164 814 23 1 378 8 1 706 13 1 155
Tettsteder, fra 2000 innbyggere til 19 999 innbyggere 78 47 449 23 1 228 10 1 551 13 1 038
Tettsteder med opp til 1999 innbyggere, samt spredtbygde strøk 77 57 663 22 1 737 11 2 079 15 1 394
Inntekt etter skatt per forbruksenhet                
Personer i husholdninger med 25 prosent lavest inntekt 65 210 658 21 730 6 834 9 402
Personer i husholdninger med 25 prosent nest lavest inntekt 78 210 065 23 1 260 9 1 570 12 902
Personer i husholdninger med 25 prosent nest høyest inntekt 83 235 382 24 1 576 10 1 917 16 1 407
Personer i husholdninger med 25 prosent høyest inntekt 87 296 432 25 1 796 11 2 211 15 1 905

Kontakt