Notater 2019/33

Dokumentasjonsnotat

Pilotundersøkelse om livskvalitet i Hallingdal

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte våren 2019 en pilotundersøkelse om livskvalitet i Hallingdal.

Undersøkelsen ble gjort på oppdrag fra Regionrådet for Hallingdal. Formålet med pilotundersøkelsen var todelt: å gi resultater om livskvaliteten i Hallingdal til oppdragsgiveren, og å teste ut et webspørreskjema om livskvalitet som baserer seg på anbefalingene i rapporten «Livskvalitet – Anbefalinger for et bedre målesystem» (Bang Nes, Hansen & Barstad, 2018).

Pilotundersøkelsen ble gjennomført våren 2019 som en selvadministrert webunder­søkelse. Utvalget bestod av 4 000 personer over 18 år som var bosatt i Hallingdal. Undersøkelsen fikk en del oppmerksomhet i lokalmedia (vedlegg F). De som var trukket ut mottok e-post eller brev og SMS med informasjon om undersøkelsen og lenke til webskjema (vedlegg A–E). Respondenter brukte i snitt 26 minutter på å svare på skjema. Mediansvartid var på 24 minutter. Undersøkelsen oppnådde en svarprosent på 53 prosent. Blant dem som fikk invitasjon til å delta per e-post var svarprosent 62 prosent, og blant dem som fikk den via brev var svarprosenten 13 prosent. Frafall var størst blant personer over 67 år og personer med lav utdanning.  

Spørreskjema om livskvalitet inneholder flere indikatorer på subjektive og objektive komponenter av et godt liv. Undersøkelsen dekker følgende temaer: generell livskvalitet, helse, sosiale relasjoner, arbeidsforhold og -miljø, økonomisk situasjon, bolig og bomiljø, samfunnsforhold, hverdag og fritid. Skjema inneholder også et par tilleggsspørsmål om Hallingdal etter ønske fra oppdragsgiver. Se vedlegg G og H for spørreskjema på bokmål og nynorsk. I tillegg har vi lagt til en del registerinformasjon i etterkant, blant annet om utdanning, bolig, arbeid og inntekt. Hvilke opplysninger som ble hentet fra register er beskrevet i kapittel 7. Bakgrunnsvariabler og indikatorer er beskrevet i kapittel 8.

Hovedresultater på utvalgte indikatorer for utvalgte grupper er beskrevet i kapittel 9. Informasjon om de resterende indikatorer og grupper fremgår av vedleggstabellene i Vedlegg I.

Om publikasjonen

Tittel

Pilotundersøkelse om livskvalitet i Hallingdal. Dokumentasjonsnotat

Ansvarlig

Kristina Strand Støren og Jovana Todorovic

Serie og -nummer

Notater 2019/33

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9981-0

ISSN

2535-7271

Antall sider

117

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt