Statistiske analyser 064

Om forholdet mellom ønsket og faktisk samfunnsutvikling

På vei mot det gode samfunn?

Om forholdet mellom ønsket og faktisk samfunnsutvikling

Statistiske undersøkelser om befolkningens opplevelse av samfunnsutviklingen og syn på det gode liv og gode samfunn har i liten grad vært gjennomført av Statistisk sentralbyrå (SSB). Data om dette har imidlertid i en årrekke vært samlet inn gjennom det løpende prosjektet Norsk Monitor, utført av MMI A/S. Ved å sammenstille analyser av befolkningens verdioppfatninger og samfunnsopplevelse med analyser av hvordan utviklingen faktisk har vært på viktige områder, søker denne publikasjonen å bidra til innsikt og refleksjon rundt forholdet mellom ønsket og faktisk samfunnsutvikling. Framstillingen av den faktiske utviklingen innenfor ulike deler av samfunnslivet er basert på data fra SSB, i tillegg til andre undersøkelser fra Norge og verden for øvrig som det har vært relevant å trekke inn i diskusjonen. Publikasjonen springer ut av et prosjekt som ble satt i gang av Verdikommisjonen i samarbeid med forskere fra Statistisk sentralbyrå, Universitetet i Oslo og MMI.

Om publikasjonen

Tittel

På vei mot det gode samfunn?. Om forholdet mellom ønsket og faktisk samfunnsutvikling

Ansvarlige

Anders Barstad, Ottar Hellevik

Serie og -nummer

Statistiske analyser 064

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri E. Boquist

Emne

Levekår

ISBN (elektronisk)

82-537-6621-1

ISBN (trykt)

82-537-6620-3

ISSN

1892-7521

Antall sider

155

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt