Sosial arv. Utdanning, yrke og materielle kår

Økonomiske problemer er "arvelig"

Publisert:

Foreldres utdanning, yrke og evne til å håndtere egen økonomi har mye å si for hvordan barna gjør det på disse områdene, viser en gjennomgang av levekårsundersøkelsen fra 2005.

Barn som vokser opp i husholdninger med økonomiske problemer får oftere vanskeligheter med egen økonomi når de blir voksne. Tallene fra levekårsundersøkelsen viser nemlig at langt flere av de som oppgir å ha opplevd slike problemer i oppveksten også melder om dette i voksen alder. En vesentlig større andel av denne gruppen har i voksen alder måttet avstå fra goder som tannlegebehandling ferie, kjøttmåltider samt varige forbruksgoder som TV og vaskemaskin av økonomiske hensyn. De har også større problemer med å betale regelmessige utgifter knyttet til bolig, slik som strøm, husleie og boliglån.

Sammenhengen er kontrollert for andre bakgrunnsvariabler som for eksempel inntekt. Det vil si at det antas å være en direkte sammenheng mellom foreldre og barns evne til å skjøtte sin personlige økonomi.

Foreldres utdanning har mye å si

Det er en klar sammenheng mellom foreldres og barns utdanningsnivå. Dess høyere utdanning far eller mor har, dess høyere utdanning har barna.

Kun 2 prosent av foreldrene med en samlet utdanning på over 20 år har barn med grunnskole som høyeste utførte utdanning. Den tilsvarende andelen blant foreldre med utdanning under 20 år er fem ganger så høy - 13 prosent.

65 prosent av foreldrene med mer enn 20 års samlet utdanning har barn med utdanning ut over videregående skole. Blant foreldre med kortere utdanning er denne andelen mindre enn halvparten - om lag 29 prosent.

Statusyrkene går i arv

Undersøkelsen viser også at det er en tydelig sammenheng mellom foreldre og barns valg av yrker, og det er en klar tendens til at yrker med høy status overføres mellom generasjonene. Beregninger viser nemlig at det er over 80 prosents sjanse for at en person jobber innenfor en av yrkeskategoriene «administrative ledere og politikere», «akademiske yrker» eller «yrker med kortere høyskole- og universitetsutdannelse og teknikere» dersom både mor og far tilhører en av disse yrkesgruppene.

Les hele Rapporten her

Kontakt