Kriminalitet blant barn og unge

Mer vold, nasking og graffiti blant barn

Publisert:

Tallet på barn under 15 år siktet for voldsforbrytelser var fem ganger så høyt i 2001 som i 1992. Antall barn under 15 år tatt for nasking ble nesten tredoblet i løpet av samme tiårsperiode, og skadeverk har blitt den nest viktigste grunnen til at unge barn blir registrert som lovbrytere hos politiet.

Siktede, etter utvalgte lovbruddsgrupper. Per 1 000 innbyggere. Alder 5-14 år. 1992-2001

Det viser noen av resultatene fra prosjektet Kriminalitet blant barn og unge, som Statistisk sentralbyrå har utført på oppdrag for Justisdepartementet. Hensikten med prosjektet har vært å gi en best mulig oversikt over barn og unges kontakt med rettssystemet de siste ti årene. Det har vi forsøkt å gjøre ved å se på både ferdig etterforskede saker der barn og unge er utpekt som lovbrytere, på straffereaksjoner denne gruppen møter og på ungdommer i norske fengsler. Les de tre notatene her: Kriminalitet blant barn og unge .

Det er relativt få under den kriminelle lavalder som havner i politiets register for voldslovbrudd - årlig godt under 1 promille av alle i denne aldersgruppen - og kun 95 barn under 15 år ble utpekt som voldslovbrytere av politiet i 1992. I løpet av ti år er imidlertid dette tallet femdoblet, til 480, og siden midten av 90-tallet har voldslovbrudd vært den tredje største lovbruddsgruppen blant barn under den kriminelle lavalder. I 2001, i likhet med de ni foregående årene, var legemsfornærmelser det vanligste voldslovbruddet i denne aldersgruppen, etterfulgt av trusler og legemsbeskadigelser.

Siktede  for vinningskriminalitet, etter utvalgte typer hovedlovbrudd. Alder 5-14 år. Antall. 1999-2001

De yngste tenåringsjentene nasker mer enn guttene

Vinningslovbrudd har gjennom hele 90-tallet vært den klart viktigste årsaken til at barn under 15 år ble registrert som lovbrytere. Og det er særlig det vi kan karakterisere som mindre alvorlige vinningslovbrudd, nemlig nasking og simpelt tyveri, de yngste vinningslovbryterne nå blir tatt for. Nasking og simpelt tyveri omfatter lovbrudd hvor mindre eiendomsverdier stjeles fra ulåste eller på annen måte usikrede steder. Slik var det ikke på begynnelsen av 90-tallet, da grovt tyveri var det vanligste hovedlovbruddet blant de yngste tatt for tyveri. I løpet av 90-tallet er det blitt noen færre barn som er tatt for grovt tyveri, mens antall barn siktet for simpelt tyveri er mer enn fordoblet og antall barn tatt for nasking er blitt nesten tre ganger så høyt. Når det gjelder disse mindre alvorlige tyveriene gjør de unge jentene fra 13 til 16 år seg særlig gjeldende. I alderen 11 til og med 14 år utgjør jentene 40 prosent av alle siktede med vinningskriminalitet som hovedlovbrudd, og blant tolv- og trettenåringer er jentene i flertall når det gjelder nasking og simple tyverier.

Siktede med skadeverk som hovedlovbrudd, etter alder og kjønn. Per 1 000 innbyggere. 2001

Graffiti - det nye barnelovbruddet på 90-tallet

I 1992 var mindre enn hver femte siktede for skadeverk under 15 år. Antall barn er siden den gang blitt tredoblet, og hver tredje av de siktede med skadeverk som hovedlovbrudd er nå under den kriminelle lavalder. De aller fleste oppklarte skadeverk er i dag saker som omfatter ulovlig graffiti, og det er denne type lovbrudd som står for nesten hele økningen i antallet siktede for skadeverk de siste 10 årene. 14-åringene er nå den mest overrepresenterte aldersgruppen blant de siktede for skadeverk, og mer enn hver hundrede gutt i denne alderen endte i løpet av 2001 opp i politiets register på grunn av dette.

økt kriminalisering, eller flere kriminelle barn?

Ved hevingen av den kriminelle lavalder fra 14 til 15 år i 1990, ble det gjennomført en juridisk avkriminalisering av de eldste barna. Til tross for denne endringen har tallet på barn i politiets register økt betydelig i ettertid: I 1992 var det 2 000 barn som ble registrert som lovbrytere, mens det tilsvarende antallet var mer enn 4 000 i 2001. Statistikken viser også at store deler av denne økningen har sammenheng med at flere barn anmeldes for det som kan betraktes som mindre alvorlige typer lovbrudd - som naskeri, trusler og simpelt skadeverk. Har dette skjedd fordi barn i dag begår flere lovbrudd enn barna gjorde for 10 år siden? Eller er det snarere slik at de voksne oftere kontakter politiet når barn har gjort noe galt? Er økningen i det registrerte kriminalitetsbildet blant barn et resultat av endringer i yrkesgrupper innenfor vaktselskap, grunnskolen og politiet? Ved hjelp av de statistikkene som presenteres i prosjektet Kriminalitet blant barn og unge ønsker SSB å bidra til en mest mulig opplyst debatt om disse og andre spørsmål forbundet til barne- og ungdomskriminaliteten i Norge.

Kontakt