Samfunnsspeilet, 2000/3

Innvandrere som ofre

Mer vold enn ventet

Publisert:

Ikke-vestlige innvandrere registreres oftere som voldsofre enn det tidligere undersøkelser skulle tyde på. En del av, men ikke på langt nær hele, overhyppigheten kan tilskrives kjønns- og aldersstrukturen til innvandrerbefolkningen. Mye av volden er intern, det vil si at offer og gjerningsperson har samme landbakgrunn. Volden ikkevestlige innvandrere utsettes for, avviker fra den nordmenn utsettes for, både med hensyn til tidspunkt, sted og sosial arena. Vold mot ikke-vestlige kvinner skiller seg spesielt ut.

Åpne og les artikkelen i PDF (15.9 MB)

Kontakt