Kvalifiseringsstønad 2009

Mer enn en av fire i ordinært arbeid etter programmet

Publisert:

Tall fra kvalifiseringsprogrammet i 2009 viser at 26 prosent av dem som fullførte programmet gikk til ordinært arbeid, flest i Aust-Agder.

Tabell 5 og 8 ble rettet 16.12.2010. Opplysningen om "skole/ utdanning" i tabell 5 var feil ved publiseringen 6. desember. Dette påvirket også prosentueringen av tabellen. Tilsvarende var opplysningen om "skolegang" feil i tabell 8, uten at det påvirket prosentueringen av tabellen ellers. Det er gjort tilsvarende rettelser av teksten i magasinartikkelen.

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er et NAV-tilbud til dem som står i fare for å bli langtidsmottakere av sosialhjelp. Gjennom forpliktende bistand og oppfølging skal programmet bidra til at flest mulig av deltakerne kommer i arbeid. Målgruppen omfatter personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeidsevne og ingen eller få ytelser i folketrygden. Personer i målgruppen vil også ofte ha andre levekårsproblemer av helsemessig og/eller sosial karakter.

På landsbasis var en av fire deltakere under 25 år. Nord-Trøndelag hadde flest unge deltakere (40 prosent), mens i Oslo var andelen unge bare 9 prosent. Aldersgruppen over 50 år var sterkest representert i Oslo (17 prosent) og svakest i Telemark (5 prosent).

En drøy tredjedel av deltakerne hadde vært i et statlig eller kommunalt tiltak (slik som arbeidstrening og behandling) en uke før det ble søkt om plass på KVP. Når det gjaldt deltakernes inntektsgrunnlag før det ble søkt om plass, hadde 44 prosent hatt sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold. 9 prosent hadde fått sosialhjelp som supplement til annen hovedinntekt og 8 prosent hadde uspesifisert sosialhjelp. Rekrutteringen til KVP fra gruppen med sosialhjelp som hovedinntektskilde varierer mellom fylkene, fra 58 prosent av deltakerne i Hordaland til 27 prosent i Nord-Trøndelag.

Formålet med statistikk for kvalifiseringsstønad er å gi informasjon om kjennetegn ved deltakerne, innholdet i ordningen og resultatet av deltakelsen. Ordningen startet opp i 2007 i kommuner som hadde etablert NAV-kontor, og omfatter ved utgangen av 2010 samtlige kommuner unntatt én. I 2011 blir ordningen landsdekkende, fordi alle kommuner da har etablert NAV-kontor. For 2008 ble mottakerne av KVP registrert på KOSTRA-skjema 11 økonomisk sosialhjelp (skilt ut med særskilte spørsmål, og ikke publisert).

 

Følgende 23 kommuner er holdt utenfor publiseringen pga. omfattende mangler og feil: 0227 , 0706 , 1101 , 1106 , 1129 , 1149 , 1242 , 1560 , 1718 , 1834 , 1841 , 2012 , 0128 , 0403 , 0427 , 0538 , 0716 , 0928 , 1539 , 1554 , 1563 , 1931 , 1933 . I tillegg er kommunene 1201 og 1702 holdt utenfor i tabell 2.

Størst vekt på arbeidstrening og praksisplass

Når det gjelder innholdet i programmet, var den vanligste aktiviteten tilrettelagt arbeidstrening, dernest kom praksisplass. Arbeidstrening og praksisplass var særlig vanlig for deltakere under 25 år, og som hadde startet i program allerede i 2008. Når det gjelder forholdet til andre offentlige ytelser i løpet av programperioden, mottok 35 prosent sosialhjelp, mens 39 prosent mottok Husbankens bostøtte og 5 prosent kommunal bostøtte. Andelen som mottok sosialhjelp samtidig med KVP var høyest i Aust-Agder og Finnmark (nær 60 prosent) og lavest i Vest- Agder og Nord-Trøndelag (23 prosent).

Bare 3 prosent av KVP-deltakerne i 2009 hadde per 31. desember avbrutt deltakelsen gjennom å utebli fra programmet. Andelen avbrutte varierer fra null i de to Agder-fylkene til 6 prosent i Hordaland. Av dem som fullførte programmet eller avsluttet etter avtale, gikk 26 prosent til ordinært arbeid, flest i Aust- Agder (40 prosent) 1 . 7 prosent gikk til arbeidsmarkedstiltak og like mange til utdanning, mens for 19 prosent 1 var situasjonen ikke avklart. Bare 14 prosent av dem som fullførte eller avsluttet etter avtale, var imidlertid blitt uavhengig av offentlige stønader gjennom programmet, og her er det spesielt de større byene som trekker ned.

Om publiseringen

Ved publiseringen av endelige tall for økonomisk sosialhjelp 2009 29. juni ble det frigitt tall som viser hyppigheten av sambruk mellom sosialhjelp og kvalifiseringsstønad. I tillegg publiserte KOSTRA 15. juni tall for personer med iverksatt kvalifiseringsprogram i 2009, samt detaljerte utgiftstall for kommunenes utgifter til kvalifiseringsordningen i 2009 (KOSTRA-funksjon 276). Med dette publiseres mer detaljerte data om ordningen.

I alt 423 kommuner rapporterte aktivitet på KVP til NAV for 2009, mens 356 av disse har sendt inn data til SSB. Ut over dette frafallet på 67 kommuner har vi valgt å holde 23 kommuner helt utenfor publiseringen på grunn av åpenbare og gjennomgående feil eller mangler, slik at publiseringen er basert på data om 7 987 deltakere av de ca. 10 600 deltakerne som er rapportert til NAV. I tillegg er to kommuner holdt utenfor en av tabellene.

Data publiseres på fylkesnivå og etter kommunestørrelse. Det er bare gjort en overordnet revisjon av data, og det frigis derfor ikke tall for enkeltkommuner. Tallene tar først og fremst sikte på å vise noen hovedtendenser i bruken av KVP på aggregert geografisk nivå.

 

1 Rettet 16.12.2010

Tabeller:

Kontakt