Studenters levekår

Mange jobber ved siden av studiene

Publisert:

Studentene hadde høyere boutgifter i 2010 enn i 2005. I denne femårsperioden har støtten fra Lånekassen gått noe ned. Men fordi de har høyere lønnsinntekter, har studentene likevel mer penger til disposisjon. Stadig færre studenter rapporter om økonomiske problemer.

Dette kommer frem i den andre rapporten Statistisk sentralbyrå gir ut i forbindelse med undersøkelsen Levekår blant studenter 2010.

5 400 kroner til bolig

I undersøkelsen svarte ni av ti studenter at de har utgifter til husleie eller boliglån. Syv av ti studenter leier bolig, mens knapt to av ti eier egen bolig. Studentene hadde høyere boutgifter i 2010 enn i 2005. Gjennomsnittlige utgifter til bolig var om lag 5 400 kroner i måneden. Dette er en økning i løpende kroner på 16 prosent fra 2005. Halvparten av studentene brukte mer enn en fjerdedel av husholdningsinntekten på boutgifter. Studenter som bor sentralt i forhold til studiestedet, har høyere boutgiftsbelastning enn studenter som bor mindre sentralt.

 

Definisjoner

Studentenes disponible beløp: inntekt etter skatt, inkludert studielån.

Median: Hvis man lager en liste over beløp i stigende rekkefølge, vil medianbeløpet være det beløpet som befinner seg midt på listen. Medianbeløpet deler altså listen i to like store deler. Median må ikke forveksles med gjennomsnitt.

Realverdi/løpende kroner: Kronebeløpene er justert for prisutviklingen ved hjelp av konsumprisindeksen. Det vil si at beløpene fra 2005 er justert opp med 11,9 prosent.

 

Lønnsinntekter utgjør mer

94 prosent av studentene hadde registrerte yrkesinntekter i 2010, og disse inntektene utgjorde 53 prosent av studentenes disponible beløp. Sammenlignet med studentundersøkelsen i 2005 har studentenes medianyrkesinntekt økt med 34 prosent, mens studiestøtten fra Lånekassen er gått ned med 1 prosent, når man tar hensyn til prisutviklingen. Yrkesinntekten utgjorde dermed en mindre andel av studentenes økonomi i 2005, 44 prosent. Mens yrkesinntekten varierer en del mellom ulike studentgrupper, er det langt mindre variasjon i studiestøtten studentene mottar fra Lånekassen.

Færre med betalingsvansker

Et mindretall av studentene har hatt vanskeligheter med å betale regninger eller uforutsette utgifter. Færre studenter enn tidligere har problemer med å klare seg økonomisk: 18 prosent sa i 2010 at de ofte eller av og til har hatt vansker med å klare løpende utgifter til for eksempel mat, bolig eller transport, mot 27 prosent av studentene i 2005. Kvinnelige studenter ser ut til å ha noe hyppigere vansker enn mannlige studenter, og enslige noe mer enn par, men forskjellene er små.

Foreldre som støttespillere

Flere enn før oppgir foreldrene som sin nest viktigste inntektskilde etter studielånet. Det er også en svak økning i andelen studenter som mottar regelmessig økonomisk støtte fra familien.

Over halvparten av studentene fortalte at de har mottatt økonomisk støtte fra familien til dekning av utgifter siste år. Én av fire har mottatt minst 10 000 kroner.

 

Om undersøkelsen

Levekår blant studenter 2010 er den tredje levekårsundersøkelsen SSB gjennomfører på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. De to foregående undersøkelsene ble gjennomført i henholdsvis 1998 og 2005. Undersøkelsen setter søkelyset på hvordan studentene lever og har det i dag. 2 178 studenter i alderen 19 til 34 år som har meldt seg opp til 15 studiepoeng eller mer, og som ikke er utviklingsstudenter, har blitt intervjuet. Der hvor det er mulig, blir resultatene sammenliknet med 2005-undersøkelsen. Dette er den andre av to planlagte rapporter om studenters levekår i 2010. 

 

Noen har flere typer gjeld

Studenter flest tar opp studielån, og variasjonen i hvor mye de ser for seg at de vil låne til sammen, er liten. I tillegg til studielånet opparbeider også en del studenter seg kredittkortgjeld og forbrukslån gjennom studietiden. Hvor stor denne gjelden er, og hvor mange som har slik gjeld, varierer imidlertid mye mer. 5 prosent av studentene hadde forbrukslån og 14 prosent hadde kredittkortgjeld på intervjutidspunktet.


Les rapporten Studenters inntekt, økonomi og boutgifter her.

Les den første rapporten om studenters levekår 2010 her.

Kontakt