Livskvalitet blant personer 16 år og eldre, etter kjønn, alder, utdanning, hovedaktivitet, husholdningstype, geografi og inntekt. 2013

Tilbake til artikkelen

Livskvalitet blant personer 16 år og eldre, etter kjønn, alder, utdanning, hovedaktivitet, husholdningstype, geografi og inntekt. 2013
  Tilfredshet med livet1 Opplevelse av livet som meningsfullt2
  Høy (9-10) Middels (6-8) Lav (0-5) Høy (9-10) Middels (6-8) Lav (0-5) Antall personer
1Tilfredshet med livet baseres på et spørsmål om hvor fornøyd man er med livet om dagen. Den intervjuede svarer på en skala fra 0 til 10, der 0 betyr svært misfornøyd, mens 10 betyr svært fornøyd.
2Opplevelse av livet som meningsfullt baseres på et spørsmål om man mener at det man gjør i livet er meningsfullt. Den intervjuede svarer på en skala fra 0 til 10, der 0 betyr ikke verdifullt og givende i det hele tatt, mens 10 betyr svært verdifullt og givende.
I alt 36 54 10 40 53 8 6 140
Kjønn              
Menn 35 55 10 35 57 8 3 211
Kvinner 37 53 10 45 48 7 2 929
Alder              
16-24 år 40 51 9 37 50 13 826
25-44 år 31 60 10 36 57 7 1 941
45-66 år 37 53 10 41 53 6 2 349
67 år og over 40 48 12 46 45 9 1 024
Utdanningsnivå              
Grunnskole 38 47 15 38 50 12 1 270
Videregående 36 55 10 39 54 8 2 540
Universitet og høgskole 34 60 7 43 53 4 2 259
Hovedaktivitet              
Yrkesaktiv heltid 36 57 7 40 56 5 3 471
Yrkesaktiv deltid 37 52 11 45 49 6 433
Arbeidsledig 19 45 36 19 43 37 105
Student eller elev eller i arbeidsrettet opplæring (inkludert verneplikt) 37 53 10 37 53 11 622
Alders- eller afp pensjonist 39 49 12 44 47 9 1 115
Ufør eller ikke i stand til å arbeide 27 44 29 31 47 22 299
Husholdningstype              
Aleneboende under 45 år 24 60 16 29 55 16 588
Aleneboende 45 år eller eldre 28 53 19 36 51 13 805
Parhusholdninger uten barn under 45 år 39 55 6 36 58 5 350
Parhusholdninger uten barn 45 år eller eldre 45 48 7 47 49 4 1 595
Parhusholdninger med barn 0-19 år 38 57 6 41 55 4 2 061
Enslige forsørger m/barn 0-19 år 27 54 19 31 56 13 338
Geografi              
Oslo 33 56 11 35 55 9 778
Andre tettsteder, med 100 000 innbyggere eller fler 36 56 8 37 55 8 910
Tettsteder, fra 20 000 innbyggere til 99 999 innbyggere 34 56 11 39 54 8 1 403
Tettsteder, fra 2000 innbyggere til 19 999 innbyggere 35 54 11 41 52 7 1 258
Tettsteder med opp til 1999 innbyggere, samt spredtbygde strøk 39 51 10 42 50 8 1 775
Inntekt etter skatt per forbruksenhet              
Personer i husholdninger med de 25 prosent laveste inntektene 26 50 24 33 48 19 768
Personer i husholdninger med de 25 prosent nest laveste inntektene 34 53 13 40 52 8 1 297
Personer i husholdninger med de 25 prosent nest høyeste inntektene 36 57 7 40 55 5 1 588
Personer i husholdninger med de 25 prosent høyeste inntektene 41 54 6 42 54 4 1 818

Kontakt