Notater 2018/24

Dokumentasjonsrapport

Levekårsundersøkelsen blant personer med synshemming 2017

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge levekår for synshemmede og blinde.

Undersøkelsen ble gjennomført med samme spørreskjema som i Levekårs-undersøkelsen EU-SILC. I tillegg ble grad av synshemming og synshemmingens varighet kartlagt. Levekårsundersøkelsen for synshemmede dekker et bredt levekårsområde. Den kartlegger økonomi, boforhold, bruk av barnepassordninger, helse, materielle mangler, fritid og friluftsliv, politisk deltakelse, organisasjons¬aktiviteter, sosial kapital, livskvalitet og arbeidsforhold.

Fra Norges Blindeforbunds medlemsregister ble det trukket et utvalg på 702 personer i alderen 16 år og over. Av disse var 31 personer ikke i målgruppen fordi de ikke var synshemmet, var utvandret, bosatt på institusjon eller døde. Svarprosenten blant de resterende var på 54,6 prosent.

Undersøkelsen ble gjennomført med telefonintervju (CATI). Innsamlingen ble gjennomført i perioden 06. til 30. juni 2017. Den viktigste årsaken til frafall i undersøkelsen er at vi ikke har kommet i kontakt med intervjuobjektene.

Vi har undersøkt om frafallet har medført skjevheter for kjennetegnene alder, kjønn, utdanning og landsdel. Vi finner at avvikene mellom netto- og brutto-utvalgene stort sett er ganske små når vi ser hele utvalget under ett, men de med høyere utdanning har større tilbøyelighet til å delta enn de med lav utdanning. Det er også en klart høyre tilbøyelighet til å delta blant de i aldersgruppen 60-74 år enn i de yngre aldersgruppene.

Dataene som hentes inn kompletteres med opplysninger fra register. Det er koblet på opplysninger om husholdningsmedlemmer, informasjon om inntekt, utdanning og næringskode på fila.

Dataene benyttes av SSB til å undersøke synshemmedes levekår. Mikrodata stilles til rådighet for forskere og studenter via Norsk senter for forskningsdata (NSD).

Om publikasjonen

Tittel

Levekårsundersøkelsen blant personer med synshemming 2017. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Christoffer Holseter

Serie og -nummer

Notater 2018/24

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Norges Blindeforbund

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9753-3

Antall sider

77

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt