Økonomiske analyser, 3/2006

Langtidsmottakere av sosialhjelp

Publisert:

For mange personer kan økonomisk sosialhjelp være en aktuell inntektskilde når arbeidsinntekt eller trygdeytelser ikke er tilstrekkelig for å dekke personens eller familiens nødvendige materielle behov. Ut fra ulike sosiale og samfunnsmessige hensyn er det derfor interessant å kartlegge hvilke grupper av personer som er avhengig av økonomisk sosialhjelp og beskrive deres levekårssituasjon, spesifisert ved opplysninger om stønadstid, demografi, utdanning og inntekt. Spesiell interesse er knyttet til langtidsmottakere av sosialhjelp, fordi dette synes å være en ressurssvak gruppe. I 2004 mottok 3-4 prosent av alle personer over 17 år sosialhjelp, og vel halvparten av disse, 67 800 personer, var langtidsmottakere med betydelig lengre stønadstid enn andre sosialhjelpsmottakere. Unge personer er omtrent like sterkt overrepresentert blant langtidsmottakere som blant alle sosialhjelpsmottakere, mens lavt utdannede og førstegenerasjonsinnvandrere er sterkest overrepresentert blant langtidsmottakerne. Som forventet, har også sosialhjelpsmottakere generelt, og langtidsmottakere spesielt, lavere individuelle inntekter og husholdningsinntekter enn resten av befolkningen.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt