Rapporter 2010/04

Kvalitetsforskjeller i barnevernets arbeid

Barnevernet er opprettet med det overordnede formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp til rette tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Over 42 000 barn og unge mottok tiltak fra barnevernet i 2007, og antallet er økende. Med tanke på at mange av barna er utsatt for betydelig omsorgssvikt eller har store atferdsproblemer, er det viktig at barnevernet leverer tjenester med jevn og god kvalitet. I dette prosjektet gjøres det rede for en metode for hvordan en kan identifisere kvalitetsforskjeller mellom lokale enheter i barnevernet med utgangspunkt i registerdata for barn som har vært i kontakt med barnevernet. Ved å sammenlikne tidligere barnevernsbarn i forskjellige kommuner med hensyn til skolegang og yrkesaktivitet finner vi betydelige forskjeller. Vi tolker dette som at det er kvalitetsforskjeller mellom kommuner i innsatsen for vanskeligstilte barn og unge, i hovedsak barnevernet. Det er da korrigert for forskjeller i sammensetningen av barnevernsbarna med hensyn på foreldrenes bakgrunn og kjennetegn ved barna selv i de ulike områdene. I tillegg har vi korrigert for at det kan være systematiske forskjeller mellom barn og unge generelt i ulike barnevernsområder når det gjelder utdanningsforløp og yrkesaktivitet. Resultatene er robuste for hvorvidt vi knytter kvalitetsindikatorene til utdanning eller yrkesaktivitet.

Om publikasjonen

Tittel

Kvalitetsforskjeller i barnevernets arbeid

Ansvarlige

Morten Henningsen, Tom Kornstad

Serie og -nummer

Rapporter 2010/04

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Barne- og familievern

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7772-6

ISBN (trykt)

978-82-537-7771-9

ISSN

1892-7513

Antall sider

24

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt