Rapporter 2017/36

En analyse av registerdata for perioden 1992-2015

Kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Ny kriminalitetsforskning viser at det er en høyere andel gjerningspersoner blant personer med innvandrerbakgrunn sammenlignet med den øvrige befolkningen. Samtidig er det vesentlig variasjon etter innvandringsbakgrunn, og graden av overrepresentasjon har gått ned over tid.

Studier av kriminalitet i Norge har lenge funnet en høyere andel registrert kriminalitet blant personer med innvandrerbakgrunn enn blant den øvrige befolkningen. Denne rapporten finner at overhyppigheten i kriminalitet blant personer med innvandrerbakgrunn består, men har gått ned siden forrige rapport ble laget.

I denne studien ser forskerne nærmere på hvilken landbakgrunn og innvandringsgrunn innvandrerne har, og skiller i tillegg på ulike typer kriminalitet. Resultatene i rapporten viser også utvikling over tid.

I rapporten kan du blant annet lese at:

  • Andelen gjerningspersoner var 6,7 prosent blant innvandrere, 11,3 prosent blant norskfødte med innvandrerforeldre og 4,5 prosent i den øvrige befolkningen blant de over 15 år som var bosatt i 2010.
  • Når man tar hensyn til forskjeller i kjønns- og alderssammensetning, reduseres overrepresentasjonen. Andelen gjerningspersoner blant innvandrere går ned fra 6,7 prosent til 5,8 prosent, og blant norskfødte med innvandrerforeldre går den fra 11,3 prosent til 6,8 prosent.
  • Det er fortsatt store variasjoner mellom innvandrere fra ulike land, men overrepresentasjonen har blitt mindre for alle gruppene siden forrige rapport, som så på bosatte i år 2001.
  • Nedgangen er størst blant flyktninger og innvandrere med bakgrunn fra afrikanske land.

Rapporten formidler resultatene fra en analyse av siktede gjerningspersoner blant innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og den øvrige befolkningen i Norge mellom 1992 og 2015. Alle analyser er basert på SSBs statistikk over etterforskede lovbrudd, og vektlegger forskjeller etter innvandringsbakgrunn og utvikling over tid. Rapporten er skrevet med støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Om publikasjonen

Tittel

Kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. En analyse av registerdata for perioden 1992-2015

Ansvarlig

Synøve N. Andersen, Bjart Holtsmark og Sigmund B. Mohn

Serie og -nummer

Rapporter 2017/36

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Justis- og beredskapsdepartementet

Emner

Sosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9643-7

ISBN (trykt)

978-82-537-9642-0

ISSN

0806-2056

Antall sider

89

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt