Økonomiske analyser, 3/2000

Kontantstøtten - hva har skjedd med yrkesdeltakelsen?

Publisert:

Siden kontantstøtten innebærer at det har blitt mer økonomisk attraktivt å passe egne barn hjemme, er det av interesse å vurdere hvordan yrkesaktiviteten påvirkes av reformen. Statistisk sentralbyrå har innhentet data for kvinners yrkesaktivitet før og etter at kontantstøtten ble innført. Denne artikkelen gir en kort innføring i hva disse dataene viser med hensyn til utviklingen i yrkesaktiviteten for mødre med barn i førskolealder. Vi ønsker å tallfeste effekten av kontantstøtten i form av endringer i antall årsverk som arbeides utenfor hjemmet. Det er da viktig å merke seg at datagrunnlaget måler effektene relativt raskt etter reformen, siden yrkesaktiviteten etter kontantstøtten er målt bare noen måneder etter at ordningen var fullt utbygd. Av flere årsaker kan det argumenteres for sterkere effekter på lengre sikt. Med en relativt enkel metodisk innfallsvinkel anslår vi at mødre med barn 1-2 år samlet har redusert yrkesaktiviteten med 3 500 - 4 500 årsverk som følge av kontantstøttereformen. Vi diskuterer også kort noen kjennetegn ved mødrene som har redusert arbeidstiden.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt