Opplevd diskriminering blant innvandrere

Halvparten opplever diskriminering

Publisert:

Litt over halvparten av innvandrerne i Norge har opplevd diskriminering på ett eller flere områder. Innvandrere med bakgrunn fra Somalia, Irak og Iran opplever mest forskjellsbehandling.

Innvandrerne ble spurt om de hadde opplevd diskriminering i arbeidslivet, i boligmarkedet, på utesteder, i utdanningsinstitusjoner og i helsevesenet. Litt over halvparten av innvandrerne hadde opplevd diskriminering på ett eller flere av disse områdene. For de fleste landgrupperingene er det om lag 25-30 prosent som har opplevd diskriminering på ett område, men for enkelte landgrupperinger finner vi en større grad av opphopning av negative erfaringer. Innvandrere med bakgrunn fra Somalia, Irak og Iran utmerker seg ved at mellom 60 og 70 prosent har opplevd forskjellsbehandling, og det er også en større andel som har opplevd forskjellsbehandling på flere områder.

Flest unge menn diskrimineres i arbeidslivet

I undersøkelsen er alle respondentene blitt stilt spørsmålet: ”Har du i løpet av de siste fem årene på grunn av din utenlandske bakgrunn ikke fått en jobb som du har søkt og var kvalifisert for?” 24 prosent av mennene hadde opplevd diskriminering ved ansettelse, mot 16 prosent av kvinnene.

Det er også en klar tendens til at yngre opplever mer forskjellsbehandling enn eldre. I den yngste aldergruppa, 16-24 år, var det om lag 24 prosent som hadde opplevd diskriminering, mot 13 prosent i aldersgruppa 55-71. Betydningen av botid viser ikke uventet den samme tendensen som alder. Med økende botid synker forekomsten av opplevd diskriminering ved ansettelse.

Somaliere mest utsatt

Mellom de ulike landgrupperingene er det stor variasjon i andelen som har opplevd diskriminering ved ansettelse. Blant innvandrere fra Sri Lanka har en av ti opplevd diskriminering, mens det blant somaliere var hele fire av ti som hadde negative erfaringer med sin utenlandske bakgrunn ved ansettelse. Dette er også de to gruppene med størst forskjell i deltakelse i arbeidslivet. Blant srilankere er to av tre i arbeid, mens blant somaliere var det bare en av tre som var i inntektsgivende arbeid på intervjutidspunktet.

Innvandrere fra Iran og Irak er de to gruppene som sammen med somaliere opplever mest forskjellsbehandling, med henholdsvis 32 og 29 prosent. Innvandrere fra Vietnam og Bosnia-Hercegovina er sammen med innvandrere fra Sri Lanka de som opplever minst forskjellsbehandling.

Innvandrere i leiemarkedet er mest utsatt

En analyse basert på SSBs husleieundersøkelse viser at innvandrere med afrikansk og asiatisk bakgrunn betaler høyere husleie enn personer uten innvandrerbakgrunn. I levekårsundersøkelsen blant innvandrere var det en av fem som hadde opplevd diskriminering i boligmarkedet. Av disse var det over 60 prosent som svarte at det var i leiemarkedet de hadde slik opplevelse, mens 25 prosent oppgav at det var i forbindelse med kjøp. Irakere og somaliere utmerker seg ved å ha en klar overvekt av negative erfaringer på leiemarkedet.

Få føler seg diskriminert i helsevesenet

Nesten 80 prosent mener at de får den samme behandlingen som en norsk pasient ville fått. 7 prosent mener at de på grunn av sin innvandrerbakgrunn har fått dårligere behandling, mens 2 prosent mener at de får bedre behandling enn norske ville fått. Ved å kombinere svarene på egenerklært helse og på opplevelser av likebehandling finner vi at de som oppgir å ha dårlig eller svært dårlig helse hyppigere (18 prosent) rapporterer om ulikebehandling i helsevesenet enn de med svært god helse (5 prosent).


Referanse:

Beatty, T. og D. E. Sommervoll (2008). Discrimination in Europe. Evidence from the Rental Market. Discussion Papers 547, Statistics Norway.

Du kan lese hele rapporten her .

Kontakt