Notater 2020/32

Innspill fra SSBs arbeidsgruppe

Forprosjekt om indikatorer for menneskerettigheter

SSB har i samarbeid med NIM gått igjennom et omfattende utvalg av statistikker, analyser og data som kan tenkes å belyse de ulike menneskerettstemaene.

I første rekke har vi tatt for oss rettighets-områder hvor det foreligger forslag fra FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR). Målet har vært å sondere mulighetene for å utvikle et helhetlig system for relevante indikatorer på menneskerettighetsområdet. Innenfor den gitte tids- og ressursrammen har SSB først og fremst sett på statistikk og analyser SSB er ansvarlig for, hvor første steg er å kartlegge eksisterende statistikker og kvantifiserbare data på området. Der hvor det ikke har vært offisiell statistikk tilgjengelig, har søket også omfattet andre potensielle dataleverandører.

Med indikatorer menes et mål for noe som er for komplisert eller for kostbart å måle direkte. Indikatoren skal gi et tydelig signal om en tilstand eller endring i tilstand. Vi ønsker at en indikator skal angi et fenomen ved hjelp av tall eller andre kvantifiserbare størrelser. Noe som er en omfattende oppgave.

For mange av temaene foreligger ikke statistikkene eller dataene ferdig til bruk i indikatorer som skal beskrive menneskerettigheter. For en del større tema slik som arbeid, bolig, helse, utdanning og tilfredsstillende levestandard er det likevel stor bredde i eksisterende statistikk og mulig å finne mange potensielle indikatorer. Utfordringen her vil ofte være å tilpasse dem slik at de blir relevante for menneskerettigheter i en norsk kontekst. Også innenfor ulike tema som dekker kriminalitet og straff finnes det en stor bredde av statistikk som kan benyttes, men vi peker også på en god del tilfeller der tilfanget av data er langt mer begrenset. Vi har også pekt på tilfeller der anbefalingene fra FNs høykommissær for menneskerettigheter er vanskelig å kvantifisere og operasjonalisere i form av indikatorer.

Om publikasjonen

Tittel

Forprosjekt om indikatorer for menneskerettigheter. Innspill fra SSBs arbeidsgruppe

Ansvarlige

Øyvin Kleven, Elin Skretting Lunde, Tor Morten Normann

Serie og -nummer

Notater 2020/32

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1191-6

ISSN

2535-7271

Antall sider

66

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt