Notater 2012/27

Bestillingsveiledning

FD-trygd

Dette notat skal gi en samlet veiledning for bestilling av mikrodata fra FD-Trygd og forståelse for bruken av forløpsdata.

I innledningen er det gitt en generell orientering om FD-Trygd, med en kort oversikt over de mest sentrale begreper og definisjoner. Kapittel 2 gir en generell modellforklaring av hvordan FD-Trygd er konstruert på det teoretiske plan. De viktigste modellvariasjoner gjengitt i kapittel 3 inneholder vesentlig informasjon for både bestillingen og bruken av det utleverte materialet. Kapittel 4 gir en tematisk oversikt over innholdet i FD-Trygd. Kapittel 5 spesifiserer distinkte uttaksmuligheter i FD-Trygd.

Temalisten i kapittel 4 inneholder imidlertid ingen konkret variabelbeskrivelse eller kodelister, da det ville blitt for omfattende. Kontinuerlige regelendringer og endringer av teknisk eller administrativ register art gjør at dette notat ikke kan betraktes som endelig. Detaljer som er spesifikke for det enkelte temaområde blir derimot publisert jevnlig i egne dokumentasjonsnotater på:
http://www.ssb.no/emner/03/fd-trygd/ → Dokumentasjon → Temaoversikt

De enkelte dokumentasjonsnotater inneholder utfyllende variabellister på de temaområder som her er dekket på et faglig/ teoretisk plan. Som regel er variabellistene plassert i vedlegg tilslutt. Metadata om det enkelte tema er plassert i kapittel 2-3, dernest kommer de tekniske beskrivelser om inputdata og forløpsdannelsen.

Kapittel 6 gir en oppsummering av selve bestillingsprosessen. Det er en vesentlig fordel at bestillingen og dermed også selve uttaket er formulert og konstruert i samsvar med både metadata og datamodell for FD-Trygd. Da er man også sikrest på at nødvendige data ikke er ekskludert eller feilbehandlet i forhold til ønsket resultat.

Lykke til med bestillingen!

Om publikasjonen

Tittel

FD-trygd. Bestillingsveiledning

Ansvarlige

Unni Grebstad, Arve Hetland, Øyvind Sivertstøl

Serie og -nummer

Notater 2012/27

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8366-6

ISBN (trykt)

978-82-537-8365-9

Antall sider

31

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt