Notater 2018/33

Evaluering og testing av spørreundersøkelse om livskvalitet

Statistisk sentralbyrå (SSB) har, på oppdrag fra Helsedirektoratet (Hdir), gjennomført en metodisk testing av et forslag til spørreskjema om livskvalitet.

Formålet med testingen er å undersøke hvordan skjemaet fungerer før en eventuell livskvalitetsundersøkelse blir gjennomført i sin helhet og lanseres som en målestandard nasjonalt og på fylkes- og kommunaltnivå.

Dette notatet viser hvordan vi har testet skjemaet i tre faser – en ekspertevaluering, en runde med eksplorative intervjuer og en runde med kognitive intervjuer. De to første fasene er mer summarisk behandlet i dette notatet, hvor hovedfokus er lagt på de kognitive intervjuene; det vil si intervjuer med reelle testpersoner for en eventuell undersøkelse om livskvalitet.

Avslutningsvis gis en oppsummering av det samlede inntrykket av spørreskjemaet basert på funn fra de tre fasene, før det til slutt gis en anbefaling til videre utvikling av spørreskjemaet.

Om publikasjonen

Tittel

Evaluering og testing av spørreundersøkelse om livskvalitet

Ansvarlig

Nina Berg, Frode Berglund og Karianne Lund

Serie og -nummer

Notater 2018/33

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9795-3

Antall sider

59

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt