Rapporter 2014/07

Enslige mindreårige flyktninger i barnevernet 2011

Denne rapporten gir et bilde av enslige mindreårige flyktninger i barnevernet i 2007 og 2011. Rapporten viser blant annet hvor mange disse flyktningene er, hvor de kommer fra og hvor de bosetter seg.

Fra 2007 til 2011 har antallet enslige mindreårige flyktninger økt kraftig. Samtidig stiger andelen mindreårige flyktninger som får hjelp av barnevernet. En stadig større del av barna som kommer hit til landet alene, er gutter.

Denne rapporten gir et bilde av enslige mindreårige flyktninger i barnevernet i 2007 og 2011.

I 2007 var det 1 323 enslige mindreårige flyktninger, og 36 prosent, eller 470 av disse, mottok barnevernstiltak. I 2011 hadde antallet enslige mindreårige flyktninger økt til 2 970, og 59 prosent, eller 1 746 av disse, mottok tiltak fra barnevernet. Det betyr at både antallet enslige mindreårige flyktninger og antallet enslige mindreårige flyktninger med barnevernstiltak har økt kraftig.

Høyest andel mottakere blant de yngste

Alder har stor innvirkning på i hvilken grad de enslige mindreårige flyktningene mottok barnevernstiltak. Andelen med tiltak er vesentlig høyere blant dem under 15 år enn blant de enslige mindreårige flyktningene over 15 år.

Flest gutter

Guttene er i overtall blant de enslige mindreårige flyktningene. I 2007 var 71 prosent gutter, og i 2011 var andelen enda høyere: hele 84 prosent. Også blant enslige mindreårige flyktninger med barnevernstiltak er det flest gutter, andelen var i 2007 nesten 73 prosent og 86 prosent i 2011.

Seks land peker seg ut

Både i 2007 og 2011 er det i hovedsak seks land de enslige mindreårige flyktningene kommer fra: Afghanistan, Somalia, Sri Lanka, Eritrea, Irak og Etiopia. I 2011 var hele 60 prosent av de enslige mindreårige flyktningene fra Afghanistan, den nest største gruppen var fra Somalia; 13 prosent kom derfra. I 2007 var rekkefølgen motsatt, 30 prosent kom fra Somalia og 22 prosent fra Afghanistan.

Blant de enslige mindreårige flyktningene som mottok barnevernstiltak i 2011, var 63 prosent fra Afghanistan, og 10 prosent fra Somalia. Fulgt av Sri Lanka, Eritrea, Irak og Etiopia med andeler på 7 prosent og lavere. I 2007 var fordelingen noe annerledes: Flest mottakere kom fra Somalia med 29 prosent, og 24 prosent kom fra Afghanistan.

Stor andel enslige mindreårige i Nord-Norge

De enslige mindreårige flyktningene bor i alle fylker. I 2011 bodde det flest i Oslo, Akershus og Nordland, men om vi ser på andelen de utgjør av innbyggerne, skiller Finnmark seg ut med flest, fulgt av Troms, Aust-Agder og Nordland. I gjennomsnitt mottok i underkant av 60 prosent av enslige mindreårige flyktninger tiltak. Men det er store forskjeller mellom fylkene: I Hordaland, Finnmark og Akershus mottok over 70 prosent tiltak, og i Vest-Agder og Nord-Trøndelag mottok under 35 prosent tiltak.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har finansiert rapporten.

Om publikasjonen

Tittel

Enslige mindreårige flyktninger i barnevernet 2011

Ansvarlige

John Åge Haugen, Tone Dyrhaug

Serie og -nummer

Rapporter 2014/07

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Sosiale forhold og kriminalitet, Barne- og familievern

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8874-6

ISBN (trykt)

978-82-537-8873-9

ISSN

1892-7513

Antall sider

46

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt