Rapporter 2007/41

Enslige mindreårige asylsøkere i barnevernet 2005

Arbeidet med rapporten er utført av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.

Rapporten omhandler analyse over hvem som er enslige mindreårige asylsøkere i Norge, og de enslige mindreåriges representasjon i barnevernstatistikken/bruk av barnevernstjenester. Barnevernstatistikken omfatter alle barn i barnvernet, der oppgavegiver er landets kommuner og bydeler i Oslo, Trondheim og Bergen.

I rapporten redegjøres det for framgangsmåten for å finne de enslige mindreårige asylsøkerne i Norge. Ved utgangen av 2005 var det 2 094 enslige mindreårige asylsøkere i alderen 0-22 år bosatt i Norge. 657 av disse hadde barnevernstiltak, 31 prosent. For alle barn og unge i alderen 0-22 år var det 2,9 prosent som mottok tiltak fra barnevernet i 2005.

Ved å skille de enslige mindreårige asylsøkerne i to grupper, de under og de over 15 år, ser vi at 91 prosent av de enslige mindreårige asylsøkerne i Norge befinner seg i sistnevnte kategori. Kun 9 prosent, 189 bosatte enslige mindreårige asylsøkere, var under 15 år. 77 prosent av de enslige mindreårige asylsøkerne i Norge er 18 år eller eldre.

Nær 70 prosent av alle barn med barnevernstiltak i løpet av 2005 tilhørte aldersgruppen 0-14 år, mens bare 13 prosent av de enslige mindreårige asylsøkerne med tiltak var under 15 år. Tilsvarende finner vi at 90 prosent av alle barnevernsklienter i Norge var under 18 år, mens tilsvarende for enslige mindreårige asylsøkere var 40 prosent. Det vil si at 60 prosent av de enslige mindreårige asylsøkerne med barnevernstiltak er over 18 år og ettervernsklienter.

Vi finner fylkesvise forskjeller i bruk av barnevernstiltak for de enslige mindreårige asylsøkerne. Mens 76 prosent av enslige mindreårige asylsøkere i Troms fylke mottok barnevernstiltak i løpet av 2005, gjaldt dette for 3 prosent av de enslige mindreårige asylsøkerne i Aust-Agder. Dette er ytterpunktene, med et landsgjennomsnitt på 31 prosent. Oslo har flest bosatte enslige mindreårige asylsøkere, både i antall og andel per 10 000 i alderen 0-22 år, og her mottok 24 prosent barnevernstiltak.

Økonomisk stønad er det tiltaket som oftest blir benyttet for enslige mindreårige asylsøkere, 74 prosent av de enslige mindreårige asylsøkerne med barnevernstiltak hadde økonomisk stønad. Fritidstilbud og støttekontakt er også tiltak som ofte brukes til de enslige mindreårige asylsøkerne. Av barna i rette alder for SFO, 6-12 år, er det 23 prosent av de enslige mindreårige asylsøkerne som har dette tiltaket, mot 29 prosent av alle barn med barnevernstiltak. Besøkshjem/avlastingstiltak blir sjeldnere tatt i bruk for enslige mindreårige asylsøkere enn for alle barn med barnevernstiltak. 5 prosent av enslige mindreårige asylsøkere med tiltak hadde besøkshjem eller avlastingstiltak, mot 28 prosent av hele gruppen barnevernsklienter.

Plasseringstiltaket bolig, inkludert hybel og bokollektiv, er det plasseringstiltaket som oftest blir tatt i bruk for enslige mindreårige asylsøkere. 46 prosent av de enslige mindreårige asylsøkerne som var plassert av barnevernet bodde i bolig ved utgangen av 2005. 41 prosent i fosterhjem, og 19 prosent i institusjon. For alle barn med plasseringstiltak var 7 prosent plassert i bolig, 74 prosent i fosterhjem og 19 prosent var plassert i institusjon ved utgangen av 2005.

Det er store forskjeller i bruk av plasseringstiltak for de yngste og de eldste enslige mindreårige asylsøkerne. Fosterhjem var mest vanlig for de yngste, mens bolig dominerte for de eldste, da spesielt for de i alderen 18-22 år. 74 prosent av enslige mindreårige asylsøkere med plasseringstiltak i alderen 0-14 år bodde i fosterhjem ved utgangen av 2005.

Vebjørn Aalandslid har utført arbeidet med å finne de enslige mindreårige asylsøkerne i Norge, ved å framskaffe en oversikt over personer som har blitt bosatt i Norge som enslige mindreårige asylsøkere, og få denne gruppen koblet til befolkningsstatistikksystemet Besys via fødselsnummer. Aalandslid har skrevet, og laget tabeller, til del II av rapporten: Enslige mindreårige asylsøkere i Norge.

Knut Strøm har tilrettelagt analysefilen ved å koble filen over enslige mindreårige asylsøkere med barnevernsfilene.

Linda M. Allertsen og Trygve Kalve har gjennomført analysen og skrevet del I av rapporten: Enslige mindreårige asylsøkere i barnevernet.

Marit Berger Gundersen, Liv G. Hansen og Marit Vågdal har vært behjelpelige med å lage figurene til rapporten.

Prosjektstøtte : Barne- og likestillingsdepartementet.

Om publikasjonen

Tittel

Enslige mindreårige asylsøkere i barnevernet 2005

Ansvarlige

Linda M. Allertsen, Trygve Kalve, Vebjørn Aalandslid

Serie og -nummer

Rapporter 2007/41

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Sosiale forhold og kriminalitet, Barne- og familievern

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7275-2

ISSN

0806-2056

Antall sider

43

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt