Andel som er mye plaget av ensomhet siste 14 dager, og andel som skårer 6+ på skala 0-10, for grad av ensomhet siste uke, etter ulike bakgrunnskjennetegn. 2020. Prosent

Tilbake til artikkelen

Andel som er mye plaget av ensomhet siste 14 dager, og andel som skårer 6+ på skala 0-10, for grad av ensomhet siste uke, etter ulike bakgrunnskjennetegn. 2020. Prosent
  Alle Menn Kvinner
  Mye plaget 6+ på skala N Mye plaget 6+ på skala N Mye plaget 6+ på skala N
1Etterkommere er norskfødte med to innvandrerforeldre
2Aktivitetsbegrensninger i hverdagen på grunn av helseproblemer
3Lavinntekt innebærer at personen tilhører en husholdning med inntekt per forbruksenhet (EU-skalaen) under 60 prosent av medianinntekten
4Basert på et spørsmål om hvor lett det er for husholdningen å få pengene til å strekke til i hverdagen. "Lett" eller "svært lett" er slått sammen til lett, mens "svært vanskelig" og "vanskelig" er slått sammen til vanskelig
I alt 11 16 17 415 11 16 8 466 12 16 8 949
Alder                  
18-24 23 24 1 798 22 23 781 25 24 1 017
25-34 17 20 2 680 17 21 1 211 18 20 1 469
35-44 12 17 2 762 13 18 1 322 10 15 1 440
45-54 8 14 3 564 8 14 1 753 8 14 1 811
55-64 7 13 3 073 5 12 1 518 9 14 1 555
65-74 5 11 2 498 4 10 1 335 5 11 1 163
75 8 12 1 040 5 11 546 10 13 494
Innvandrerbakgrunn                  
Ingen 10 15 15 232 10 15 7 415 11 15 7 817
Asia, Afrika etc. 23 27 767 27 31 373 19 24 394
EU/EØS etc. 12 15 1 251 12 16 598 12 14 653
Etterkommere1 26 26 155 19 19 72 33 33 83
Parstatus                  
Gift/samboende 6 10 11 993 5 9 6 014 7 11 5 979
Enslig 22 28 5 404 24 30 2 443 21 26 2 961
Utdanning                  
Grunnskole 15 19 4 370 15 20 2 101 15 19 2 269
Videregående 11 15 5 249 9 14 2 955 13 17 2 294
Universitet/høgskole 7 12 7 316 7 11 3 163 7 12 4 153
Arbeidsmarked                  
Sysselsatt, heltid 9 14 9 218 9 14 4 990 9 14 4 228
Sysselsatt, deltid 10 15 1 613 11 17 519 10 14 1 094
Arbeidsledig 28 31 359 25 31 182 31 30 177
I utdanning 20 21 1 300 20 21 491 20 21 809
Pensjonister 6 12 2 873 4 10 1 455 8 13 1 418
Ufør/AAP 24 27 1 203 25 30 465 23 26 738
Annet 15 18 501 19 23 187 13 16 314
Aktivitetsbegrensninger2                  
Ingen 9 13 12 260 9 14 6 212 9 13 6 048
Noen 14 19 4 279 13 19 1 858 15 20 2 421
Store 32 33 802 31 35 360 33 31 442
Lavinntekt3                  
Ja 22 24 1 554 21 23 728 24 25 826
Nei 10 15 15 738 10 15 7 670 10 15 8 068
Økonomisk situasjon4                  
Lett 6 10 8 516 6 11 4 302 6 10 4 214
Forholdsvis lett 10 15 5 450 10 15 2 559 11 16 2 891
Forholdsvis vanskelig 18 23 2 027 16 23 919 19 23 1 108
Vanskelig 33 37 1 374 33 39 666 33 35 708

Kontakt