Rapporter 2015/16

Barn og unge med innvandrerbakgrunn i barnevernet 2012

Barnevernet hjelper stadig flere. Vel 5 100 norskfødte barn og unge med innvandrerforeldre og drøyt 7 300 innvandrere mottok tiltak fra barnevernet i 2012. Råd og veiledning er det vanligste tiltaket.

Barnevernet hjelper stadig flere. Vel 5 100 norskfødte barn og unge med innvandrerforeldre og drøyt 7 300 innvandrere mottok tiltak fra barnevernet i 2012. Råd og veiledning er det vanligste tiltaket.

Denne rapporten omhandler barn og unge i alderen 0-22 år med ulik innvandrerbakgrunn og deres kontakt med barnevernet. Tre grupper blir sammenlignet:

  • innvandrere
  • norskfødte barn og unge med innvandrerforeldre
  • barn og unge uten innvandrerbakgrunn

I løpet av 2012 var det 53 198 barn og unge i aldersgruppen 0-22 år som mottok tiltak fra barnevernet. Det vil si at 3,7 prosent av alle barn og unge fikk tiltak fra barnevernet dette året. Disse barna fordeler seg slik:

  • 40 244 var barn og unge uten innvandrerbakgrunn, som gir en prosentandel med tiltak på 3,2.
  • 7 331 var innvandrere, tilsvarende en prosentandel på 7,6.
  • 5 136 norskfødte barn og unge med innvandrerforeldre. Dette gir en andel med tiltak på 5,0 prosent.

Siden 2009 har antallet med tiltak økt i alle tre gruppene.

Størst andel innvandrere med tiltak blant de eldste og yngste

I aldersgruppen 3-12 år er det størst andel som har kontakt med barnevernet blant norskfødte med innvandrerforeldre. I de øvrige aldersgruppene er det innvandrere som har den største andelen som får tiltak fra barnevernet. Blant barn og unge uten innvandrerbakgrunn er "tiltaksandelen" minst.

Råd og veiledning et mye brukt tiltak

Det er mye bruk av de samme barnevernstiltakene for alle tre gruppene. De mest brukte tiltakene i alle gruppene i absolutte tall er samlekategorien andre tiltak og råd og veiledning. Blant innvandrere følger deretter økonomisk hjelp, for norsk¬fødte med innvandrerforeldre kommer tiltaket barnehage på tredjeplass, mens for barn og unge uten innvandrerbak¬grunn er besøkshjem tredje mest benyttet.

Flest med bakgrunn fra Afghanistan og Irak

Blant innvandrere, som inkluderer enslige mindreårige flyktninger, med barnevernstiltak skiller Afghanistan seg ut med det høyeste antall barn og unge i barnevernet og samtidig den største andelen: 28,8 prosent av barn og unge fra dette landet har tiltak. Andre land med mange barn og unge i barnevernet, som Somalia og Irak, har henholdsvis 8,6 og 8,4 prosent med tiltak. Ser vi på norskfødte barn og unge med innvandrerforeldre, har flest tiltaksmottakere foreldre fra Irak, Pakistan, Somalia og Vietnam. Prosentandelene med tiltak blant disse landene var i overkant av 6,0 for barn og unge med foreldre fra Irak og Vietnam, og rundt 4,5 for dem med foreldre fra Pakistan og Somalia.

Rapporten er en oppdatering av rapportene Barn og unge med innvandrerbakgrunn i barnevernet 2009 (Kalve og Dyrhaug 2011) og Innvandrerbarn i barnevernet 2004 (Allertsen og Kalve 2006). Arbeidet med rapporten er finansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

Om publikasjonen

Tittel

Barn og unge med innvandrerbakgrunn i barnevernet 2012

Ansvarlige

Tone Dyrhaug, Vibeke Sky

Serie og -nummer

Rapporter 2015/16

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

Emner

Sosiale forhold og kriminalitet, Barne- og familievern

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9127-2

ISBN (trykt)

978-82-537-9126-5

ISSN

1892-7513

Antall sider

51

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt