Økonomiske analyser, 3/2010

Avslagsrisiko for førstegangssøkere av uførepensjon

Publisert:

Personer som søker uføretrygd, står overfor usikkerhet med hensyn til hvorvidt søknaden vil bli innvilget. Risikoen for avslag påvirkes av legenes og NAV sin praktisering av regelverket for uføretrygd. Avslagsrisikoen for førstegangssøkere av uføretrygd varierer med ulike kjennetegn ved individet, slik som kjønn, alder og bostedsfylke. Viktige funn er at bare 25 prosent av kvinnene og under 20 prosent av mennene er sysselsatt i lønnet arbeid fem år etter at de fikk avslag på søknad om uføretrygd for første gang. Over 40 prosent av førstegangssøkerne med avslag på søknaden, er uføretrygdet etter fem år. Den lave sysselsettingsandelen etter fem år kan tyde på at selv om en strammer inn regelverket for tilståelse av uføretrygd, betyr ikke dette nødvendigvis at personene med avslag på søknaden vil komme ut i arbeid. Beregningene tyder på at personene med avslag på søknad om uføretrygd har lavere inntekt både før og etter søknadstidspunktet enn hva som er tilfelle for de som får innvilget søknaden.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt