377251
377251
friartikkel
2019-02-11T08:00:00.000Z
no

Nytt referanseår

Publisert:

Nytt referanseår, 2015 = 100, i Produsentprisindeksen (PPI) og Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (PIF)

Fra og med indeksen for januar 2019 som ble publisert 11. februar 2019 er referanseåret til PPI og PIF endret til 2015. Det betyr at alle indeksserier er omregnet slik at alle indekstall viser prisendringen relativt til referanseåret, altså 2015 = 100. Dette gjelder også alle tilbakegående indekser.

Hvorfor endrer man referanseåret til en prisindeks?

Referanseåret til en indeks er referansen for sammenlikning av prisutviklingen framover i tid eller bakover i tid. Når man endrer basisåret til en indeks, er dette en måte å gjøre referanseperioden og dermed sammenlikningen av prisutviklingen mer relevant. 

Hva betyr endringen for publiserte serier?

Først og fremst betyr endringen av referanseår at nivået på indeksen endres. Indekstall er omberegnet til et annet referanseår og indekstall med et annet referanseår kan ikke sammenliknes direkte med de omberegnede indeksene. 

SSB publiserer prisindekser med en desimal, og dette gjelder også PPI og PIF. Dette innebærer også at alle publiserte serier som viser månedlig prisendring, tolvmåneders prisendring samt årlig prisendring er beregnet basert på indekser med en desimal. Publiserte endringsrater vil dermed korrespondere med publiserte indeksnivåer. 

Det er spesielt viktig å være klar over at endret referanseår kan gi avvik i allerede publiserte endringstall. Dette betyr at endringstall beregnet fra 2015=100 serier kan være ulike fra endringsrater beregnet fra 2000=100. Dette skyldes hovedsakelig avrundingseffekter, ettersom indeksseriene 2015=100 er omberegnet fra indekser for 2000=100 med flere enn en desimal. Dette er gjort for å sikre at omberegningen til nytt basisår er så nøytral som mulig. For PIF, en statistikk som går tilbake til 1929, vil det periodevis være betydelig avvik i publiserte endringsrater. Dette skyldes på en side at endringsratene nå beregnes basert på en desimal konsistent gjennom hele tidsserien. I tillegg vil ulik avrunding ha større utslag på endringsrater beregnet på seriene lengre tilbake i tid som er på et betydelig lavere nivå enn indeksseriene i de seneste periodene.

Omregning fra ulike referanseår

PPI med 2015=100 er omregnet tilbake i tid for å gjøre det enklere for brukere å finne sammenlignbare tall. I enkelte situasjoner kan det likevel være behov for å operere videre med 2000=100 eller et annet referansetidspunkt enn 2015. Eksempelet nedenfor viser omregning fra indeks med 2015 = 100 til indeks med 2000 = 100 for indekstallet i januar 2019;

Gjennomsnittlig indeks per 2000 (2015=100): 44,5

Indeks per januar 2019 (2015=100): 116,3

Videreført indeksserie med 2000=100 per januar 2019: 116,3/44,5*100=261,3

Har du spørsmål knyttet til nytt referanseår, kontakt produsentpris@ssb.no.

 

Kontakt