Konsumprisindeksen

Prisutvikling på flyreiser i KPI

Publisert:

Etter publiseringen av konsumprisindeksen (KPI) for mai 2008 er det reist spørsmål om metoden som Statistisk sentralbyrå benytter for å måle prisutviklingen på flyreiser. Denne artikkelen beskriver utviklingen i flyprisene de siste månedene, og redegjør kort for metoden som SSB benytter.

I Dagens Næringslivs nettutgave 10. juni 2008 hevdes det at prisutviklingen på flyreiser slik SSB måler den, må bygge på en metodefeil. SSB innførte en ny metode fra og med augustindeksen 2007, se Ny metode for flyreiser . Den nye metoden tar blant annet hensyn til at bestillingstidspunktet for en flyreise har avgjørende betydning for prisen. Metoden innebærer en utvidelse av antall destinasjoner, en betydelig økning i antall observasjoner per reise og en klarere presisering av billettype. Dette gjør det lettere å fange opp prisendringer som skjer frem mot avreise.

Større svingninger

Etter metodeomleggingen har prisene på flyreiser vist større svingninger enn tidligere. Fra juli til august 2007 falt prisene nesten 8 prosent for så å stige kraftig i september. I perioden oktober til januar falt prisene sammenhengende - i gjennomsnitt noe over 5 prosent per måned. I februar steg så prisene kraftig, der årsaken mest sannsynlig var stor etterspørsel i forbindelse med vinterferien. I mars ble det registrert ytterligere en kraftig prisoppgang, sannsynligvis som en konsekvens av etterspørselen etter flybilletter til påske. I april og mai ble det registrert en klar tilbakegang i prisene, og i mai 2008 var prisene på flyreiser tilbake til nivået i januar 2008. Siden prisene innsamles inntil fire måneder før avreise kan det antas at kostnader som fører til prisøkning, ved for eksempel økte drivstoffutgifter, tar noe tid før det er innarbeidet fullt ut i indeksen.

Når resultatene brytes ytterligere ned viser det seg at priser på flyreiser innenlands har mindre svingninger fra måned til måned enn for priser på flyreiser utenlands, men de beveger seg i stor grad i samme retning fra måned til måned.

En sammenligning mellom land i Norden viser at prisvariasjonen fra måned til måned er stor på flyreiser, og at Norge ikke skiller seg spesielt ut - se figuren.

Månedlig prisendring for flyreiser for noen land. Februar 2006-april 2008

Ny metode

Prisene som ligger til grunn for å måle prisutviklingen på flyreiser er, som ellers i KPI, faktiske

utsalgspriser. Prisene inkluderer dermed alle typer skatter og avgifter.

Det måles priser på flyreiser innen Nord-Norge, reiser innen Sør-Norge og reiser mellom Sør-Norge og Nord-Norge. Utvalget av strekninger utenlands er populære storbyer, samt destinasjoner rundt middelhavet. Totalt inngår 14 destinasjoner i undersøkelsen. Ettersom private husholdninger i svært stor grad benytter seg av ikke-fleksible billetter følges kun prisutvikling på disse. Prisene hentes direkte fra internettsidene til de største flyselskapene som opererer i Norge, og dekker inntil fire avganger per dag for hvert flyselskap i den grad flyselskapene tilbyr reiser til de valgte tidspunktene.

For å være mest mulig konsekvent i forhold til standard for innsamlingstidspunkt av priser ellers i KPI, og i tillegg ta hensyn til at prisene kan variere avhengig av hvilken ukedag reisen foretas på, har vi valgt å legge avreisetidspunktet til en fast dag i uken som den 15. i hver måned inngår i. Datainnsamlingen starter tre måneder før avreise for reiser innenlands, og foretas en gang per måned inntil en måned før avreise og deretter en gang per uke. For utenlandsreiser starter datainnsamlingen fire måneder før avreise og gjennomføres på samme måte. Dermed vil for eksempel økte drivstoffpriser ikke slå inn i våre prismålinger for fullt før det har gått noe tid.

Den nye metoden fanger opp faktisk prisutvikling på en klart bedre måte enn metoden som ble benyttet frem til august 2007. Ved å spre prisinnsamlingen til flere måneder før avreise følger SSB bedre det faktiske kjøpsmønsteret, i tillegg er flere av de mest populære destinasjonene med og dermed økt representativiteten i undersøkelsen.

Kontakt