Økonomiske analyser, 2/2005

Prisnivåjustering av lønnsnivå i internasjonale sammenlikninger

Publisert:

Et verditall består av pris multiplisert med mengde. I en internasjonal sammenlikning av verditall vil land med høyt prisnivå få overvurdert sin posisjon i forhold til land med lavt prisnivå. Dersom man ønsker å sammenlikne lønninger på tvers av landegrensene som et ledd i en kartlegging av befolkningens materielle levekår, må man derfor forsøke å ta hensyn til prisnivåforskjellene. Et gjennomgående trekk ved slike analyser er at de beregnede forskjellene mellom rike og fattige land i noen grad utjevnes.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt