Notater 2008/49

Prisindeks for rengjøringsvirksomhet

Formålet med notatet er å beskrive utviklingsprosessen til prisindeksen for rengjøringstjenester og er rettet mot bl.a. brukere av indeksen som ønsker dypere kjennskap til statistikken og for de som skal produsere indeksen i fremtiden. Utvikling av denne indeksen er en del av en større satsing i Statistisk sentralbyrå kalt prisprosjektet. Dette prosjektet har som formål å utvikle ny prisstatistikk for tjenesteytende næringer.

Bakgrunnen for arbeidet med å utvikle en prisindeks for rengjøringsvirksomhet har dels sammenheng med nasjonalregnskapets behov for prisindekser for flere næringer innenfor forretningsmessig og personlig tjenesteyting. I tillegg stilles det stadig økende krav fra Eurostat til hvilke næringer hvert enkelt land må produsere prisstatistikk for. Eurostat har utviklet en håndbok som tar for seg hvilke metoder man kan bruke for å lage prisindeksfor forskjellige næringer og en vurdering av kvaliteten på disse metodene (Eurostat, 2001). Dette dokumentet gir altså felles retningslinjer for utvikling av prisstatistikk i EU/EØS-området. Håndboken opererer med en tredelt klassifisering av metoder. Disse er A) Beste metoder, B) Akseptable metoder,og C) Ikke godkjente metoder. For hver næring beskrives hvilke metoder som er godkjente (A eller B) og hvilke kvalitetskrav som stilles til disse, samt hvilke metoder som ikke er godkjent (C-metoder).

Om publikasjonen

Tittel

Prisindeks for rengjøringsvirksomhet

Ansvarlige

Asif Hayat, Terje Tveeikrem Sæter

Serie og -nummer

Notater 2008/49

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

19

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt