Notater 2012/40

Dokumentasjonsnotat

Prisindeks for godstransport på vei

Prisindeksen for godstransport på vei omfatter alle bedrifter i næringsgruppen 49.41 i SN2007. Indeksen bygger på opplysninger som innhentes fra et utvalg av bedrifter gjennom en kvartalsundersøkelse. En andel på ca. 30 prosent av utvalget rulleres hvert år av hensyn til en rettferdig fordeling av oppgavebyrde og for å redusere belastningen på små bedrifter. Næringens produktgruppering (CPA) blir brukt som stratifiseringsgrunnlag i utvalgstrekkingen, for å sikre riktig representasjon av type varer som transporteres.

Gjennom undersøkelsen samler SSB prisopplysninger per tjeneste/frakttype for en gitt tjenestekarakterstikk. Prisene som oppgis er kontraktpriser eksklusive MVA og inklusive subsidier og rabatt. Oppgavegivere definerer selv hvilke tjenester/frakttyper som er mest representative for deres næring og hvilke karakterstikker som betegner tjenesten.

Indeksberegningen utføres ved bruk av internasjonalt anbefalte metoder for beregning av tjenesteprisindekser. Jevons Indeks benyttes i beregning av elementærindekser, mens indeksen aggregeres ved bruk av Laspeyres indeksformel. Indeksen omfatter 18 vektgrupper; 3 strata definert etter bedriftens størrelse og 6 vektgrupper definert etter frakttyper.

Utviklingsarbeidet ble ferdigstilt med førstegangspublisering i 2006 med tall tilbake til 4. kvartal 2004. Indeksen frigis ca. 60 dager etter kvartalets utløp og publiseres på SSBs hjemmeside sammen med andre næringer innen transport og lagring.

Om publikasjonen

Tittel

Prisindeks for godstransport på vei. Dokumentasjonsnotat

Ansvarlig

Fitwi Wolday

Serie og -nummer

Notater 2012/40

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8414-4

ISBN (trykt)

978-82-537-8413-7

Antall sider

29

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt