Økonomiske analyser, 5/2001

Ny produsentprisindeks - nye metoder

Publisert:

Vareprisindeksen for industrinæringene ble lansert januar 2001 som et resultat av omleggingen av den månedlige prisstatistikken ved salg til norsk marked, eksport og import. Bakgrunnen var at det i forbindelse med omleggingen ble gjort et betydelig arbeide i å forbedre datagrunnlaget. Omleggingen innebar en overgang til en kjedet Laspeyres formel med årlig oppdatering av vektene i indeksen, og bruk av et geometrisk gjennomsnitt på laveste nivå i indeksberegningen. Analyser på vareprisindeksen viser at nytt vektsystem har størst effekt på indeksen sammenliknet med en mer tradisjonell indeks basert på faste vekter. Bruk av geometrisk gjennomsnitt på mikronivå har marginal betydning på totalindeksen. For å gjøre disse dataene, samt nye metoder, tilgjengelige er det beregnet en ny indeks tilbake til 1995.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt