Notater 2007/40

Ny metode for flyreiser i KPI

Passasjertransport med fly utgjør 0,7 prosent av husholdningenes totale forbruksutgift per august 2006.

Passasjertransport med fly er en delindeks som inngår i konsumprisindeksen (KPI). Indeksen har som formål å måle faktisk utsalgspris til private husholdninger, dvs. priser inkl. skatter, avgifter, eventuelle rabatter etc. Passasjertransport med fly utgjør 0,7 prosent av husholdningenes totale forbruksutgift per august 2006.

Markedet for flyreiser har endret seg siden dagens metode ble tatt i bruk i KPI, blant annet i form av endringer i prisstrukturen, endringer i reisemønsteret samt opprettelse av stadig nye ruter. Det har derfor vært behov for å foreta en grundig kartlegging av markedet.

Flyselskapene opererer med bookingklasser der grunnprisene ikke nødvendigvis endres veldig ofte. Men en forbruker kan likevel oppleve store prisforskjeller fra en måned til en annen. Dette fordi det kun vil være én tilgjengelig bookingklasse per hovedkategori for en gitt avgang på et gitt tidspunkt, og hvilken bookingklasse som er tilgjengelig varierer frem mot avreise. Hvilken pris man da oppnår avhenger blant annet av tilbud og etterspørsel og på hvilket tidspunkt man bestiller reisen. Slike endringer har vi hittil ikke fanget opp i indeksen for flyreiser da vi kun har målt utviklingen i grunnprisene. Forutsetningen for å beregne indeksen på denne måten er at de ulike bookingklassene er av ulik kvalitet. Denne forutsetningen og mulige løsninger er undersøkt nærmere i denne rapporten.

Generelt i KPI antar man at varene og tjenestene konsumeres umiddelbart ved kjøp. For enkeltetjenester som blant annet flyreiser, kan denne antagelsen virke mindre rimelig. Kjøpstidspunktet (kjøpstidspunkt vil i denne rapporten behandles synonymt med bestillingstidspunktet) kan være alt fra noen dager til flere måneder før man faktisk konsumerer tjenesten. Spesielt viktig er det å skille mellom dette ettersom prisene endres svært ofte. Bestillingstidspunktet sier noe om når datafangsten bør finne sted, mens konsumtidspunktet forteller noe om når avreisen finner sted. Det er først når tjenesten konsumeres at endringen skal registreres i KPI. At vi tidligere ikke har skilt mellombestillingstidspunkt og konsumtidspunkt i indeksen for flyreiser gir ikke nødvendigvis opphav til systematiske skjevheter, men er likevel ikke i tråd med prinsippene i KPI.

Formålet med KPI er å måle prisutviklingen på varer og tjenester som etterspørres av privatehusholdninger. Det innebærer at både pris- og vektgrunnlaget skal være rettet mot privatehusholdninger. Det har tidligere vært en utfordring å klare å skille mellom forretningsreiser og fritidsreiser i vektgrunnlaget. Siden priser på flyreiser er svært differensiert er det viktig å ha et godtvektgrunnlag i tillegg til kvalitativt gode priser.

Formålet med denne rapporten er å beskrive arbeidet som er gjort med å bedre prismålingene påflyreiser i KPI. Hovedfokus har vært å utvide datagrunnlaget i form av en oppdatering av tjeneste- og bedriftsutvalg, vurdere alternative prisgrunnlag og datafangstmetoder, kartlegge og utnytte bedrevektinformasjon, samt å vurdere alternative beregningsmetoder. Målet med dette er å heve kvaliteten på KPI, noe som også vil gi bedre prismålinger i nasjonalregnskapet. Prisbegrepet diskuteres nærmere i kapittel 2, mens kapittel 3 og 4 omhandler henholdsvis utvalg og metode. I kapittel 5 pekes det på mulige feilkilder og årsaker til usikkerhet rundt undersøkelsen.

Ny metode for beregning av indeks for flyreiser vil bli implementert i KPI i august 2007.

Om publikasjonen

Tittel

Ny metode for flyreiser i KPI

Ansvarlig

Ingvild Johansen

Serie og -nummer

Notater 2007/40

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Konsumpriser, Metoder og dokumentasjon

Antall sider

11

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt