Notater 2008/45

Ny metode for bøker i KPI

Bøker er en delindeks som inngår i konsumprisindeksen (KPI) og i harmonisert konsumprisindeks (HKPI). Indeksen for bøker har som formål å måle utviklingen i den faktiske utsalgsprisen til private husholdninger. Indeksen utgjør i underkant av 6 promille av husholdningenes totale forbruksutgift per august 20071.Ny metode for beregning av indeksen for bøker ble implementert i KPI og HKPI i august 2007.

Frem til august 2007 har indeksen for bøker vært basert på en utvalgsundersøkelse. Vareutvalget besto av fem varer som representerte både fag- og skjønnlitteratur. Prisene ble hentet inn via skjema fra om lag 70 bedrifter. Dette er den tradisjonelle måten å samle inn priser til KPI på. Metoden baserer seg på at vareutvalget ligger fast gjennom 12 måneder og oppdateres i august hvert år. Men for bøker, og spesielt innen skjønnlitteratur der bøkene har kort kommersiell levetid, er det vanskelig å fange opp bredden og de hyppige utskiftningene i varespekteret med denne metoden.

Innen skjønnlitteratur ble prisutviklingen på bestemte bokserier målt i stedet for utvalgte titler. Ved å følge et utvalg av boktitler over tid risikerer man at indeksen ikke er representativ for utviklingen i markedet. Dette er derfor ikke en anbefalt metode for prismåling av skjønnlitteratur. For faglitteratur derimot kan dette være en god metode ettersom markedet er mer stabilt og ikke bærer preg av like hyppige utskiftninger.

Utfordringen er dermed å finne en metode for å måle prisutviklingen innen skjønnlitteratur som sikrer at utvalget er representativt samtidig som man fra måned til måned måler priser på bøker av tilnærmet samme kvalitet. Ettersom det ikke er anbefalt å følge de samme titlene over tid, må man benytte andre kriterier for å definere kvaliteten på bøker for å sikre at man måler prisen på et produkt som er av tilnærmet samme kvalitet i begge perioder.

Denne rapporten beskriver arbeidet som er gjort med å forbedre indeksen for bøker i KPI og i HKPI. Arbeidet har blant annet bestått i å vurdere ulike datakilder for pris- og mengde informasjon, samt å vurdere alternative beregningsmetoder som tar høyde for at markedet er preget av kort kommersiell levetid og hyppige utskiftninger. I den nye indeksen for bøker har vi tatt hensyn til de retningslinjer og anbefalinger som foreligger fra Eurostat. I kapittel 2 gis en kort beskrivelse av bokmarkedet og bokavtalen, mens i kapittel 3 presenteres internasjonale anbefalinger og retningslinjer fra Eurostat. I kapittel 4 og 5 redegjøres det for henholdsvis metode og feilkilder. Til slutt følger en kort oppsummering i kapittel 6.

Om publikasjonen

Tittel

Ny metode for bøker i KPI

Ansvarlig

Ingvild Johansen

Serie og -nummer

Notater 2008/45

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Konsumpriser

Antall sider

11

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt