Notater 2019/15

Dokumentasjonsrapport

Leiemarkedsundersøkelsen 2018

Statistisk sentralbyrå gjennomfører hvert år Leiemarkedsundersøkelsen for å kunne utarbeide statistikk over leiepriser for ulike typer boliger i ulike deler av landet.

Undersøkelsen heter Bolig og boforhold (BOB) når vi kontakter leieboere. Navnet Bolig og boforhold benyttes for å forenkle kommunikasjonen om undersøkelsen da leieboere skal rapportere om sin egen bolig og ikke om leiemarkedet generelt.

Populasjonen i BOB er alle utleieboliger bosatt av private husholdninger i Norge. Da det ikke eksisterer noe fullstendig register over utleieboliger, må man benytte en kombinasjon av ulike sentrale administrative registre i SSB som grunnlag for å etablere en utvalgsramme med størst mulig andel utleieboliger. Utvalget i 2018 ble etablert ved at det ble trukket 37 000 adresser fra den etablerte trekkrammen av antatte utleieboliger. Utvalgsenhet er adresse til antatt utleiebolig, og svarenhet er person som bor på adressen.

BOB gjennomføres som en ren webundersøkelse. Undersøkelsen ble i 2018 gjennomført over tre uker, med oppstart 1.oktober.

Av de 37 000 adressene som var med i det opprinnelige utvalget, ble 2 369 adresser kodet som avgang. Avgang vil si at vi underveis i undersøkelsen har identifisert at adressen ikke lenger er en utleiebolig. Bruttoutvalget er dermed på 34 631 adresser.

Vi fikk svar fra 10 566 personer som bodde i utleieboliger. Det gir en svarandel av bruttoutvalget på 30,5 prosent. Denne svarandelen tar ikke hensyn til at mange boliger i bruttoutvalget sannsynligvis ikke er utleieboliger.

Om publikasjonen

Tittel

Leiemarkedsundersøkelsen 2018. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Aina Holmøy

Serie og -nummer

Notater 2019/15

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9903-2

Antall sider

62

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt