Prisnivåundersøkelse for Svalbard 2007

Lavere prisnivå på Svalbard enn på fastlandet

Publisert:

Det generelle prisnivået for en husholdning på Svalbard i 2007 var 17 prosent lavere enn for en gjennomsnittshusholdning på fastlandet. Prisnivået har ikke endret seg vesentlig de siste årene.

Det er flere årsaker til at prisnivået på Svalbard fortsatt ligger noe under fastlandsnivået. Hovedårsaken er at Svalbard er et toll- og avgiftsfritt område. Spesielt for varer som alkohol, tobakk, transportmidler og drivstoff fører dette til store prisforskjeller. Mange nyter også godt av subsidierte husleier.

Fritak for merverdiavgift og andre avgifter betyr i utgangspunktet store prisforskjeller mellom Svalbard og fastlandet. Høye fraktkostnader til avsidesliggende Longyearbyen spiser imidlertid opp mye av prisforskjellene. For enkelte varetyper utgjør fraktkostnadene mer enn moms- og avgiftsfritaket. Det begrensede utvalget av butikker og en delvis mangel på konkurranse, kan også være årsaker til at prisnivåforskjellene ikke er større enn de er.

For de fleste hovedgruppene av varer og tjenester er prisnivået lavere for Svalbard-husholdningene. Alkohol, tobakk, husleier og transportmidler har et spesielt lavt prisnivå, mens matvarer, alkoholfrie drikkevarer, samt møbler og husholdningsartikler er dyrere på Svalbard.

Dyre matvarer, rimelig alkohol og tobakk

En Svalbard- husholdning betaler 12 prosent mer for matvarer og alkoholfrie drikkevarer enn en gjennomsnittlig fastlandshusholdning. De fleste typer matvarer er dyrere på Svalbard enn på fastlandet. Særlig gjelder dette meierivarer som melk, ost og egg, som ligger hele 35 prosent over fastlandsnivået. Frukt er 14 prosent, grønnsaker 20 prosent, mens brød og kornprodukter og fisk er 15 prosent dyrere enn på fastlandet. De høye prisene kan forklares med høye transportkostnader Det er bare kjøttvarer som har et lavere prisnivå på Svalbard enn på fastlandet, noe som sannsynligvis skyldes direkteimport.

Alkoholholdige drikkevarer koster under det halve på Svalbard, mens tobakksprisene er på omtrent en femtedel av fastlandsnivået. Dette skyldes de høye avgiftene på alkoholholdige drikkevarer og tobakk på fastlandet. Alkohol er imidlertid kvotebelagt for Svalbard-befolkningen.

Prisnivå Svalbard 2007. Fastlandet=100, gitt Svalbards forbruksandeler

Klær og skotøy billigere for Svalbard-husholdningene

En Svalbard-husholdning betaler 16 prosent mindre for klær og skotøy enn en fastlandshusholdning. Forbruksundersøkelsen foretatt på Svalbard i 2007 viste at husholdninger på Svalbard handler mye via postordre, og da særlig barneklær, undertøy og klær til innendørs bruk. Undersøkelsen viste også at husholdningene på Svalbard ofte kjøper klær på ferier eller ved andre besøk på fastlandet. Det er altså ikke nødvendigvis prisene i klesbutikkene i Longyearbyen som fører til det lavere prisnivået, men snarere Svalbard-husholdningenes muligheter for momsfri handel på postordre og på fastlandet.

Lavere husleier

Husleiene er drøyt 30 prosent lavere på Svalbard, mens vedlikehold og reparasjon av bolig, og elektrisitet, fyringsoljer og brensel er 10-15 prosent billigere. årsaken til de lave husleiene skyldes i stor grad de mange subsidierte leilighetene i Longyearbyen.

Høye fraktkostnader for møbler og husholdningsartikler

Prisnivået på kjøp av møbler er 14 prosent høyere for Svalbard-husholdningene. Kjøp av husholdningsapparater (hvitevarer) koster 4 prosent mer enn på fastlandet. Dette skyldes høye transportkostnader for tunge og store gjenstander til Longyearbyen. Fraktkostnadene spiser dermed opp momsfritaket og vel så det. Varer og tjenester for rengjøring og ettersyn i bolig er derimot 20 prosent billigere på Svalbard.

Hovedgruppen varer og tjenester knyttet til kultur og fritid har totalt 13 prosent lavere prisnivå for en Svalbard-husholdning enn for en fastlandshusholdning. Blant annet er audiovisuelt utstyrbilligere. For denne typen varer (relativt kostbare varer med lav vekt) utgjør fraktkostnadene mindre enn momsfritaket, og prisnivået sammenliknet med fastlandet blir dermed lavere.

Store prisforskjeller på kjøp av biler og snøscootere

På grunn av klimaet er snøscooteren minst like viktig som bilen for beboere på Svalbard. Både kjøp av transportmidler (biler, snøscootere og sykler) og drift og vedlikehold av transportmidler (blant annet kjøp av drivstoff) er omkring 30 prosent billigere på Svalbard enn på fastlandet. Det høye avgiftsnivået på fastlandet er årsaken til det spesielt lave prisnivået for disse gruppene av varer og tjenester på Svalbard.

Små forskjeller på hotell og restauranttjenester

Alt i alt er prisnivået på hotell- og restauranttjenester noe lavere på Svalbard. Hotelltjenester koster det samme som på fastlandet. Servering av øl, vin og brennevin er billigere i Longyearbyen, mens restauranttjenester ellers koster omtrent det samme som på fastlandet.

Utvikling i prisnivå 2001-2007

Siden 1991 har Statistisk sentralbyrå gjennomført prisundersøkelser på Svalbard. Forrige prisnivåundersøkelse for Svalbard sammenliknet med fastlandet ble gjennomført i 2001. Ved å sammenholde fjorårets resultater med resultatene fra undersøkelsen i 2001, kan en få et visst inntrykk av den relative prisnivåutviklingen over tid.

Det generelle prisnivået på varer og tjenester for en Svalbard-husholdning sammenliknet med en tilsvarende fastlandshusholdning, er omtrent uendret i perioden 2001-2007.

I både 2001 og 2007 viste resultatene et prisnivå for Svalbard-husholdningene som var rundt 17-19 prosent lavere enn for fastlandshusholdningene.

Om undersøkelsen

Prisnivåundersøkelsen ble foretatt i oktober 2007. Prismaterialet for Svalbard er ikke utelukkende hentet fra Longyearbyen, men inkluderer de prisene en Svalbard-husholdning står overfor inkludert momsfri postordre- og fastlandshandel. Alle tall i artikkelen er beregnet med grunnlag i forbruksutgiftene for Svalbard.

Prisnivå Svalbard 2007/2001. Fastlandet=100
 
              2007                  2001
 
Totalt 83 81
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer        112  102
Alkoholdrikker og tobakk 35 38
Klær og skotøy 84  106
Bolig, lys og brensel 74 68
Møbler, husholdningsartikler mv.  103 91
Helsepleie 98 81
Transport 76 76
Post og teletjenester 88 87
Kultur og fritid 87 92
Utdanning  102 80
Hotell- og restauranttjenester 96 86
Andre varer og tjenester 94 93
 

Sammenliknbarhet over tid

Det knytter seg stor usikkerhet til sammenlikninger av prisnivå over tid. Resultatene må derfor tolkes varsomt. Optimalt sett bør de to undersøkelsene vi skal sammenlikne mot hverandre basere seg på helt identiske varer og tjenester. Prisene bør også være samlet inn i samme periode på året, og fra identiske salgskanaler. Endringer over tid i for eksempel forbruksmønster og markedsforhold fører ofte til at man må foreta andre metodevalg enn ved tidligere undersøkelser for å sikre en god sammenliknbarhet. Dette går på bekostning av sammenliknbarheten fra et år til et annet.

De største antatt reelle endringene i prisnivå for perioden 2001-2007 sett fra Svalbard-husholdningenes ståsted, finner vi for konsumgruppene matvarer og alkoholfrie drikkevarer, møbler, husholdningsartikler mv, samt for hotell- og restauranttjenester. Det er mindre endringer for konsumgruppene alkoholdrikker og tobakk, transport, kultur og fritid, post- og teletjenester og andre varer og tjenester i samme periode. For de resterende konsumgruppene er kriteriene for sammenliknbarhet over tid i liten grad oppfylt.

Se også: Forbruksundersøkelse på Svalbard, Longyearbyen 2007.

Kontakt