Økonomiske analyser, 5/2009

Harmonisert konsumprisindeks - virkninger av å inkludere boligpris

Publisert:

Internasjonal uenighet om metode har ført til at selveiernes boligkonsum er utelatt i harmonisert konsumprisindeks HKPI). På bakgrunn av et pilotprosjekt som pågår i regi av Eurostat, har Statistisk sentralbyrå (SSB) analysert konsekvensene av å inkludere selveiernes boligkonsum ved hjelp av nettoanskaffelsesmetoden. Med en forbruksutgift på 5 til 7 prosent av total forbruksutgift og kraftig vekst i boligprisene i perioden 1996 til 2007, er konsekvensen for HKPI til dels betydelig. Våre beregninger viser at den årlige veksten i HKPI for Norge i gjennomsnitt ville økt med nær 0,5 prosentpoeng i perioden 1996-2007. Tilsvarende analyser gjennomført av den europeiske sentralbanken viser at effektene på HKPI synes å være av samme størrelsesorden i de fleste andre europeiske land.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt