Rapporter 2005/17

Kostnadsundersøkelsen : vekter og representantvarer 2004

Byggekostnadsindeks for veganlegg

Statistisk sentralbyrå har utarbeidet byggekostnadsindekser for veganlegg siden 1985. Indeksene er en input prisindeks og måler prisutviklingen på innsatsfaktorene i anleggsproduksjonen. Prisendringene på materialer, arbeidskraft, maskiner, transport og annet vektes sammen til en indeks. Vektene blir revidert med ti til femten års intervall, sist i 1991.

Denne rapporten er en dokumentasjon av det nye vektgrunnlaget som er tatt i bruk i 2004, og den viser resultatene av kostnadsundersøkelsen som ligger til grunn for de nye vektene. Beregningsmetoden og prisdatakildene til den løpende indeksproduksjonen er også beskrevet.

Kostnadsundersøkelsen er gjennomført i nært samarbeid med Skanska, Veidekke og Mesta. Arbeidet ble fulgt opp av en referansegruppe med representanter fra Vegdirektoratet, Jernbaneverket, Lastebileier-Forbundet, og Maskinentreprenørenes Forbund og de tre entreprenørforetakene nevnt over.

Kostnadsfordelingen mellom arbeidsprosessene bygger på kalkyler og anbud for konkrete veganlegg, prosjektert og bygget rundt år 2000. Kostnadsfordelingen mellom innsatsfaktorene og representantvarer er basert på gjennomsnittstall fra entreprenører og underentreprenører. I tillegg er det benyttet regnskapstall fra både driftssiden og byggherresiden i Statens vegvesen.

Sammenlignet med det gamle vektgrunnlaget for veganlegg, viser resultatene av kostnadsundersøkelsen at kostnadsandelen til arbeidskraft har gått ned. Materialkostnadene har økt, mens summen av maskin- og transportkostnader eksklusiv fører, ligger om lag på samme nivå. For drift og vedlikehold av veger er forholdet mellom disse tre innsatsfaktorene omtrent som før.

Det er gjennomført vesentlige endringer i publiseringen. Nye anleggsindekser er kommet til, mens en rekke delindekser for hovedprosesser er lagt ned. Fra 2004 publiseres det indekser for tre typer anlegg, veg i dagen, fjelltunnel og betongbru. Totalindeksen har endret navn fra byggekostnadsindeks for riks- og fylkesveganlegg til Byggekostnadsindeks for veganlegg. Indeksen for betongbruer kan også benyttes til å regulere kontrakter for andre betongkonstruksjoner som kaianlegg og betongkulverter.

Etter privatiseringen av vegvesenets drifts og produksjonsenheter vil såkalte funksjonskontrakter dominere i markedet. Kontraktene omfatter hele spekteret av drift og vedlikehold i et gitt geografisk område til en viss standard over flere år. Den nye kostnadsindeksen for drift og vedlikehold dekker behovet for å regulere slike kontrakter. I tillegg publiseres det indekser for asfaltering og vinterdrift.

SSB har i 2004 tatt i bruk en rekke nye prisdatakilder til anleggsindeksene. Dette vil bidra til å øke kvaliteten på indeksen. Transportkostnadene reguleres nå etter SSBs kostnadsindeks for lastebiltransport. Maskinkostnadene hentes i all hovedsak fra NTNU sin kostnadsindeks for anleggsmaskiner. Arbeidskraftskostnadene vil bli justert med SSB sin nye kvartalsvise arbeidskraftskostnadsindeks fra 2005.

Om publikasjonen

Tittel

Byggekostnadsindeks for veganlegg. Kostnadsundersøkelsen : vekter og representantvarer 2004

Ansvarlig

Arild Thomassen

Serie og -nummer

Rapporter 2005/17

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Boligpriser og boligprisindekser , Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

82-537-6814-1

ISBN (trykt)

82-537-6813-3

ISSN

0806-2056

Antall sider

45

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt