Notater 2012/10

Dokumentasjon av metode

Boligprisindeksen

Dette notatet er en oppdatert dokumentasjon av boligprisindeksens beregningsmetode og datagrunnlag.

I 2008 startet Statistisk sentralbyrå (SSB) en gjennomgang av boligprisindeksen. Målsetningen var å forbedre modellen som ligger til grunn for indeksberegningene, og å måle prisutviklingen på et mer detaljert regionalt nivå enn tidligere. Dette notatet er en oppdatert dokumentasjon av boligprisindeksens beregningsmetode og datagrunnlag.

Datafangsten har endret seg mye siden indeksen ble lansert i 1992. Frem til 2002 var SSBs boligprisindeks basert på en skjemaundersøkelse. Deretter ble data fra Finn.no tatt i bruk, og fra og med 2009 hentes alle boligomsetningene som indeksen bygger på fra Finn.no. I tillegg suppleres det med mer fullstendig informasjon om boligene fra Norges offisielle eiendomsregister, Matrikkelen.

Prisindekser beskriver forholdet mellom prisen på en vare eller tjeneste på to ulike tidspunkt. Boliger er en type vare som kan være svært ulike med hensyn til alder, beliggenhet, størrelse og kvalitet. Det er derfor nødvendig å bruke en metode som ”fjerner” de kvalitetsmessige ulikhetene, og gjør boligene sammenlignbare. Matematisk kan dette gjøres ved å uttrykke boligprisen som en funksjon av boligens karakteristikker, der hver karakteristikk gis en teoretisk pris. Hvilke kvalitetsegenskaper som tas med i prisfunksjonen avhenger av hvilke opplysninger man har om boligene og hvilken betydning de har for prisen. Erfaring viser at boligens areal og beliggenhet har størst innvirkning på boligprisen.

Prisfunksjonen for SSBs boligprisindeks tar hensyn til beliggenhet gjennom å karakterisere boligen etter hvilken prissone den ligger i. Prissonene er en gruppering av kommuner i en region etter prisnivå, basert på gjennomsnittlige omsetningspriser i en avgrenset periode. I 2009 ble det definert nye, mer detaljerte prissoner, der de største byene også ble delt inn etter bydeler. I tillegg ble prisfunksjonen utvidet med om boligen ligger i et tettbygd eller spredtbygd strøk. Boligens alder ble også tatt med som en forklaringsvariabel i modellen. Endringene i beregningen av boligprisindeksen har ført til at en større del av variasjonen i boligprisene kan forklares av modellen.

Med den nye beregningsmodellen publiserer SSB indekser for de 4 største byene i Norge i tillegg til 7 regionale indekser. Inndelingen av landet i regioner baserer seg på SSB sin landsdelsinndeling. Det beregnes, som før, en egen indeks for hver av boligtypene enebolig, småhus og blokkleilighet.

Notatet belyser også muligheter for noen ytterligere forbedringer av boligprisindeksen.

Om publikasjonen

Tittel

Boligprisindeksen. Dokumentasjon av metode

Ansvarlig

Mona Takle

Serie og -nummer

Notater 2012/10

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8300-0

ISBN (trykt)

978-82-537-8299-7

Antall sider

58

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt