Billigst i Oslo er dyrere enn resten av landet

Publisert:

Leiemarkedsundersøkelsen (LMU) for 2017 viser at leienivåene for de rimeligste bydelene i Oslo er over nivået i Bergen og Trondheim sentrum.

I 2017 viser LMU en økning i leienivåene for landets 17 prissoner med unntak av Stavanger. Stavanger har over lengre tid vært karakterisert med høye leienivåer, men har fra og med LMU 2016 vist fallende leienivåer, og er billigst å leie i av de fire største byene.

Nedgangen i leienivået i Stavanger er størst for de mest typiske leieboliger: to-roms leiligheter på mellom 50 og 80 kvadratmeter.

Figuren under viser leienivåer for utvalgte byer og bydeler av landet. Sentrumsnære leiligheter i Oslo, Bergen og Trondheim viser de høyeste leienivåene. Utleieboliger med to rom dominerer over hele landet, med unntak av spredtbygde strøk der det er vanligere med større boliger.

Figur 1. Månedlig leie i større byer, to-roms bolig 60 kvm

2016 2017
Tromsø 9200 9700
Kristiansand 7700 7900
Stavanger 9500 8900
Trondheim - øvrige bydeler 9600 10000
Trondheim - Midtbyen, Østbyen og Nedre Elvehavn 10100 10500
Bergen - øvrige bydeler 9100 9400
Bergen - Bergenhus 10200 10500
Akershus - nærliggende Oslo kommuner 9700 10000
Oslo - Søndre Nordstrand, Grorud, Stovner og Alna 10300 10800
Oslo - Østensjø, Nordstrand og Bjerke 10400 10900
Oslo - Grunerløkka, Gamle Oslo, Sagene, Nordre Aker og Vestre Aker 11600 12100
Oslo - Sentrum, Frogner, Ullern og St.Hanshaugen 11800 12200
 

Store geografiske forskjeller

Landsgjennomsnittet for årlig leie per kvadratmeter for en to-roms utleiebolig ligger på 2 120 kroner. Dette er 31 prosent lavere enn gjennomsnittet for tilsvarende leieobjekter i Oslo og Bærum kommune og 41 prosent høyere enn for tettsteder med 200–1 999 innbyggere, samt spredtbygde strøk. Gjennomsnittstallet illustrerer hvor store de geografiske forskjellene i leienivåer i Norge utgjør.

Flest privatpersoner er utleiere

Leiemarkedet i Norge består av mange forskjellige typer utleiere. Privatpersoner som leier ut uten relasjon til leietaker utgjør den dominerende kategorien sett under ett. Profesjonelle utleieaktører dominerer imidlertid i Oslo og er den nest største utleierkategorien i de øvrige storbyene. Andre betydelige utleiere i større byer er kommunen og studentsamskipnaden. Utleiere som slekt, venner, arbeidsgivere og ulike stiftelser utgjør om lag 10 prosent i Oslo, Bergen og Trondheim.

Tidsubestemte leieavtaler og korte leieforhold dominerer

LMU viser at 95 prosent av alle leiekontrakter er inngått skriftlig. Godt over halvparten av disse leieavtalene er tidsubestemte. Men også her skiller Oslo seg ut med størst innslag av tidsbestemte leier.

53 prosent av leiekontraktene i LMU var inngått i 2017 og 2016 og 27 prosent var inngått mellom 2011 og 2015. Lengden på leieforholdet er av stor betydning for leienivået. Et gjennomsnitt av de månedlige leiene i kontrakter inngått i 2017 og 2016 ligger på 10 410 kroner. Til sammenligning ligger leiene i de eldste leieforholdene, som er inngått for mer enn 6 år siden, gjennomsnittlig på 8 140 kroner. Videre er andelen kortere leieforhold høyere i de største byene enn i mindre tettsteder. Tilsvarende er andelen lengre leieforhold høyere i de minste tettstedene.

LMU og sammenligninger fra år til år

LMU er i utgangspunktet en nivåtallsundersøkelse som skal si noe om leienivået og sammensetningen av leiemarkedet på et gitt tidspunkt. Undersøkelsen baseres på nye og uavhengige utvalg hvert år. Leienivåer presenteres etter visse segmenter av markedet. De predikerte leiene korrigerer imidlertid for flere av de viktigste faktorene som er avgjørende for leienivået slik som geografisk beliggenhet, boligstørrelse, leieforholdets lengde samt flere av boligens kvalitetsegenskaper. Tallene i LMU må allikevel tolkes med varsomhet fra år til år ettersom undersøkelsen ikke tar hensyn til alle faktorer.

 

Kontakt