66159_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/stoff/aar
66159
Nedgang i antall offentlig eide foretak
statistikk
2012-03-19T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
stoff, Offentlige foretak, strukturstatistikk (opphørt), statlige foretak, kommunale foretak, næringsfordelte foretak , organisasjonsform (for eksempel statsforetak, aksjeselskap, ansvarlig selskap)Statlige finanser, Offentlig forvaltning , Kommunale finanser, Offentlig sektor
true

Offentlige foretak, strukturstatistikk (opphørt)2011

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Publisert:

Nedgang i antall offentlig eide foretak

Ved utgangen av 2011 var det registrert i overkant av 3 200 offentlige ikke-finansielle foretak i Norge. Om lag 2 500 av disse - eller 78 prosent av det samlede antallet - var kommunalt eide, de resterende var eid av staten. Foretakene var hovedsakelig organisert som aksjeselskaper.

Statlig eide foretak, etter næring. 2011. Prosent

For de rundt 700 statlige foretakene var de største hovednæringsområdene følgende i 2011: Omsetning og drift av eiendom med 17,5 prosent, informasjon og kommunikasjon med 16,8 prosent, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting med 14,1 prosent, samt bergverksdrift og utvinning med 13,8 prosent.

Innenfor kommunalt eide foretak var det andre hovednæringsområder som var store. De største var omsetning og drift av fast eiendom, elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning, samt helse- og sosialtjenester. Disse tre hovednæringsområdene hadde en andel av foretakene på henholdsvis 20,2, 16,4 og 12,0 prosent 1 .

Antall offentlige ikke-finansielle foretak har variert de siste årene. Dette kan forklares ved at store foretak omorganiserer sin konsernstruktur, at de kjøper og selger selskaper, samt at en del foretak er omkodet til å inngå i forvaltningen. Antall foretak falt noe fra 2010 til 2011, men har holdt seg i overkant av 3 000 de siste seks årene. Nedgangen siste år skyldes i stor grad fusjonerte eller opphørte selskap.

Kommunalt eide foretak, etter næring. 2011. Prosent

Aksjeselskap - den dominerende organisasjonsformen

Statlig eide foretak var nesten utelukkende organisert som aksjeselskaper (AS) og allmenne aksjeselskaper (ASA). Ved utgangen av 2011 var 686 foretak organisert på denne måten, det tilsvarer en andel på 95,8 prosent. For kommunalt eide foretak var tilsvarende tall 2 189 foretak og 86,6 prosent. Antall kommunale foretak (KF), fylkeskommunale foretak (FKF) og interkommunale selskap (IKS) har falt betraktelig fra 2008 til 2009. Dette skyldes at flere KF, FKF og IKS har blitt kodet om fra offentlig forretningsvirksomhet til offentlig forvaltning.

Flest kommunalt eide foretak i Nordland

Nordland hadde i 2011 flest kommunalt eide foretak med 237 foretak, eller en andel på 9,4 prosent. Etter Nordland fulgte Møre og Romsdal og Hordaland med henholdsvis 211 og 195 foretak. At Nordland, Møre og Romsdal og Hordaland hadde flest kommunalt eide foretak, kan ha sammenheng med at disse tre fylkene har det høyeste antall kommuner.

De kommunalt eide foretakene var i hovedsak registrert i eierkommune.

I 2011 befant de fleste statlige foretak seg i Oslo, Rogaland og Akershus, med henholdsvis 201, 123 og 109 foretak. Disse utgjorde til sammen 60,5 prosent av de statlig eide foretakene. Oslo og Akershus var alene registrert som forretningsadresse for 43,3 prosent av den samme populasjonen.

Om tallgrunnlaget

Statistikken omfatter offentlig eide ikke-finansielle foretak, det vil si foretak som driver sin virksomhet på forretningsmessig basis. Et foretak er å betrakte som offentlig eid dersom aksjemajoriteten i foretaket direkte eller indirekte er i statlige eller kommunale hender. Både kommuner og fylkeskommuner regnes som kommunale eiere.

 

Statistikken omfatter også kommunale og fylkeskommunale foretak, interkommunale selskaper og kommunale bedrifter organisert etter kommunelovens § 11 og § 27. Disse enhetene er heleid av en eller flere kommuner. For interkommunale selskaper er enheten lokalisert til den kommunen der den fysisk har sitt hovedkontor.

1  Tallet ble rettet 20. mars 2012

Tabeller: