51298
51298
friartikkel
2018-03-15T08:00:00.000Z
no

Kommune Stat Rapportering

Rettelogg KOSTRA

Publisert:

Oppdatert:

Her legges informasjon om endringer og rettelser som blir gjort i KOSTRA-tabellene i etterkant av ordinære publiseringene som finner sted to ganger for året; 15. mars og 15. juni.

Ved hver publisering kan det forekomme rettinger/endringer av regnskaps- og balansedata også for tidligere årganger. Vi anbefaler derfor at man oppdaterer hele tidsserien når det hentes ut tall for nye årganger.

 

Dato for endring

Statistikk

Endring

08.04.2022 Plan- og byggesaksbehandling Tabellen 12676 har fått oppdaterte tall for variablene «Behandlede byggesøknader med 12 ukes frist (antall)" og "Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall)» for årene 2017 – 2021. Tabellene 13434 og 13021 har fått oppdatert variabelen «Behandlede byggesøknader med 12 ukes frist (antall)" for 2016.
25.03.2022 Avfall frå hushalda Tabell 13056 hadde feil tall for de 7 siste variablene for avløp, og manglet gebyrgrunnlag for avfall. Dette er nå rettet.
25.03.2022 Kommuneregnskap Tabell 12367 hadde feilaktig tittel til publiseringen 15. mars. Tabellen omfatter ikke konsoliderte data som det da stod. Det er ingen innholdsmessige endringer i variabler eller verdier eller datagrunnlag i tabellen fra publiseringen 15. mars.
25.03.2022 Barnevern Tabellene 12279, 12280 og 12603 er oppdatert med 2021-tall. F.o.m. statistikkår 2021 er barnevernets øvre aldersgrense endret fra 23 år til 25 år. I tabellene for kommuner 12279, 12280, 12870, 12275, 12276 og for bydeler 12601, 12603, 12904, 12604, 12602 vil derfor aldersgruppen 0-24 år erstatte 0-22 år fra 2021. Også antall i aldersgruppen 0-22 år for tidligere årganger er endret pga. dette. Det anbefales derfor å ta ut alle årganger på nytt.
25.03.2022 Befolkningsprofil Tabell 11820, 11818 og 11819: Variabelen «Andel innvandrerbefolkning» heter nå «Andel med innvandrerbakgrunn».
25.03.2022 Økonomisk sosialhjelp Variabler knyttet til langtidsmottakere og stønadslengde er endret i tabellene 12204, 12201, 12203, 12210, 12213, 12266 og 13138.
25.03.2022 Elevar i grunnskolen Tabell 12234 er publisert med 2021-data.
25.03.2022 Eiendomsforvaltning Tabellen 12051 manglet regnskapsdata, det er nå rettet. Tabellene 12051, 12559, 12905, 12906 og 12907 er feilrapporterte verdier for 3002 Moss fjernet.
25.03.2022 Kommunal forvaltning av landbruksarealer Tabell 11950 manglet data på variabelen «Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter». Det er nå rettet.
25.03.2022 Kultur Tabellene 12061, 12059 og 11817 er oppdatert med økonomidata som manglet til 15. mars.
25.03.2022 Plan- og byggesaksbehandling   Tabellen 13434 har ingen endringer, utover ny endret-dato. Tabellen13118 har endring i årstall for temaplaner for 5412 Tjeldsund,
og tabellene 12690 og 12594 har endringer i data for tallet på kommuneplaner sendt på høring for 1848 Steigen. 
  Miljøforvaltning Tabellen 13526har endring i årstall for temaplaner for 5412 Tjeldsund,
25.03.2022 Kommunehelsetenesta  Tabell 13533 manglet data for variabler knyttet til psykologkompetanse, jordmor, helsestasjon for ungdom, egen frisklivssentral og innbyggere med tilgang til frisklivssentral. I tillegg har variabelen "Antall gravide som møtte til svangerskapskontroll" fått gjennomsnittstall.
25.03.2022 Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester Det er gjort endringer i fotnoter og noen engelske titler, ingen endring i data. 

 

 

Kontakt