Økonomiske analyser, 6/2002

Virkninger av merverdiavgiftsreformen og fjerningen av investeringsavgiften

Publisert:

En merverdiavgiftsreform ble gjennomført i Norge i løpet av 2001. Reformen innebar i praksis at noen flere tjenester ble merverdiavgiftspliktige. Den generelle momssatsen ble økt fra 23 til 24 prosent. For næringsmidler ble satsen redusert til 12 prosent. Investeringsavgiften ble fjernet 1. oktober 2002. I denne artikkelen benytter vi en empirisk, generell likevektsmodell for norsk økonomi til å analysere virkninger av hhv. merverdiavgiftsreformen og fjerningen av investeringsavgiften. Vi ser på virkninger på enkeltnæringer og makroøkonomiske variable, samspillseffekter mellom ulike markeder og virkninger på samfunnsøkonomisk effektivitet. De makroøkonomiske effektene er forholdsvis små. Dette gjelder særlig merverdiavgiftsreformen. Det er større endringer på næringsnivå for de to reformene. Når det gjelder samfunnsøkonomisk effektivitet, gir merverdiavgiftsreformen et lite tap, mens fjerningen av investeringsavgiften gir en liten gevinst.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt