Økonomiske analyser, 2/2008

Utviklingen i offentlige utgifter til velferdstjenester mot 2060

Publisert:

Det er velkjent at befolkningen i Norge vil eldes i årene som kommer. Om dagens velferdsordninger opprettholdes, vil det føre til et økt press på de offentlige budsjettene gjennom økte pensjonsutgifter og høyere konsum av tjenester knyttet til eldreomsorg. Vi vil i denne artikkelen rendyrke betydningen av aldringen for offentlige utgifter. Vi gjør det ved å simulere den fremtidige utviklingen i ressursbruk og offentlige utgifter til ulike typer tjenesteproduksjon når dagens standard og dekningsgrader for tjenestetilbudene holdes uendret. Vi vil også se på konsekvensene av endrede omsorgsbehov blant annet gjennom bedret helsetilstand og på alternative finansieringsmuligheter.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt