Publikasjon

Rapporter 2015/13

The size of the marginal cost of public funds

A discussion with special relevance to Norway

Denne publikasjonen er kun på engelsk

Åpne og les publikasjonen i PDF (1.6 MB)

NOU 1997: 27(Nyttekostnadsanalyser – Prinsipper for lønnsomhetsvurderinger i offentlig sektor) drøftet den aktuelle størrelsen på den marginale skaffefinansieringskostnaden (MCF). Der var anbefalingen at MCF i kost-nytte-analyser bør settes lik 1,2, og dette har vært den anbefalte praksis siden. Denne rapporten ser nærmere på grunnlaget for anbefalingen i NOU 1997: 27 og diskuterer om det er grunn til å endre dagens praksis. Først blir forskjellige konsepter for skattefinansieringskostnaden diskutert og illustrert ved hjelp av numeriske eksempler. Dernest gis en oversikt over estimater av skattefinansieringskostnaden i ulike studier. Vår konklusjon er at vi ikke har solid fundament for å gi et punktestimat på MCF. Rapporten gir isteden en bred oversikt over analyser, som gir forskjellige estimater på MCF. Vi anbefaler at mer forskning bør gjennomføres for å evaluere og kvantifisere uløste aspekter knyttet til estimater av MCF. Konklusjonene er delvis basert på simuleringer med den generelle likevektsmodellen MSG-6. MSG-simuleringene er grundig dokumentert i en egen rapport (Bjertnæs, 2014).

Forfattere: Bjart Holtsmark og Geir H. Bjertnæs

Les mer om publikasjonen