Rapporter 2010/25

Stabilitet i kommunenes økonomiske atferd 2001-2008

Formålet med denne rapporten er å analysere hvordan kommunenes pengebruk avhenger av deres økonomiske rammebetingelser og prioriteringer.

Formålet med denne rapporten er å analysere hvordan kommunenes pengebruk avhenger av deres økonomiske rammebetingelser og prioriteringer. Utgiftsbehov knyttet til ulike kommunale tjenester, som for eksempel administrasjon, utdanning, barnehager, helsestell, sosialhjelp, barnevern, pleie og omsorg, kultur og infrastruktur, utgjør viktige rammebetingelser for kommunene. Med utgiftsbehov menes kostnader for å yte et standardisert tjenestetilbud, der utgiftsbehovene til kommunene blir påvirket av aldersstruktur, sosiale forhold og andre kostnadsfaktorer. Rammebetingelsene varierer mellom kommuner, men endrer seg også over tid som en følge av endringer i utgiftsbehov, inntekter og faktorpriser, samt statlig regulering av kommunenes oppgaver. Analysen viser hvilke faktorer som påvirker kommunenes utgiftsbehov og prioriteringer, samt hvordan effekten av de ulike forklaringsfaktorene endrer seg over tid for perioden 2001 - 2008. Et hovedresultat er at de fleste faktorene i analysen har en relativt stabil effekt på kommunens økonomiske atferd over tid. Både fortegn på estimater, høy statistisk signifikans, og relativt stabile punktestimater, gir en indikasjon på at det er høy grad av stabilitet i kommunenes atferd over tid.

I den grad variablene i analysen får endret sin relative betydning over tid, kan dette tolkes på flere ulike måter. De viktigste forklaringene er politikk- og preferanseendringer, dynamiske effekter, modellusikkerhet og statistisk usikkerhet. Disse forklaringene blir diskutert nærmere i rapporten, og det blir gitt eksempler på hvordan de ulike forklaringene kan ha bidratt til endringer over tid. Vi finner at det er barnehagesektoren som har gjennomgått de største endringene i perioden, noe som har sammenheng med endret statlig regulering i form av maksimalpris for egenbetaling, likebehandling av kommunale og private barnehager, samt en sterk utbygging av barnehager for å nå målet om full barnehagedekning.

Analysen viser at mange av de faktorene som påvirker kommunenes utgiftsbehov, har en relativt stabil effekt over tid. Enkelte faktorer har imidlertid en ustabil effekt, som også kan variere betydelig over tid med hensyn til statistisk signifikans. Dette viser at det er nyttig å bruke data fra flere år for å avdekke hvilke faktorer som har en robust effekt på kommunenes utgiftsbehov. Resultatene er blant annet relevante for å vurdere hvilke kriterier som kan være gjenstand for kompensasjon gjennom inntektssystemet for kommunene.

Prosjektstøtte: Kommunal- og regionaldepartementet.

Om publikasjonen

Tittel

Stabilitet i kommunenes økonomiske atferd 2001-2008

Ansvarlige

Audun Langørgen, Simen Pedersen, Rolf Aaberge

Serie og -nummer

Rapporter 2010/25

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Kommunale finanser

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7844-0

ISBN (trykt)

978-82-537-7843-3

ISSN

0806-2056

Antall sider

71

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt