Alternativt budsjett

SSBs beregninger av Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett

Publisert:

SSBs beregninger av FrPs alternative statsbudsjett for 2012 har nylig vært omtalt i media.

Beregningene er gjort på SSBs makroøkonomiske modell MODAG. De dekker ikke hele FrP’s budsjettforslag for 2012. Det var ikke mulig å bruke modellen til å analysere innskudd i og etablering av ulike fond og det er også enkelte andre elementer i budsjettforslaget som modellen ikke er egnet til å gi svar på virkningene av.

Resultatene viser at etterspørselsvirkningene på kort sikt av relativt store skatte- og avgiftsreduksjoner sammen med økte offentlige investeringer og en liten reduksjon i offentlig konsum, øker aktivitetsnivået målt ved BNP og sysselsetting. Litt lavere inflasjon som følger av avgiftskutt bidrar i følge vår relasjon for rentedannelsen til en liten reduksjon i rentene.

Modellens svar på hva som skjer med renta er en følge av at vår renterelasjon har arbeidsledighetsraten som indikator for presset i realøkonomien, og den reduseres svært lite. Dette resultatet er usikkert. Erfaringsgrunnlaget for tallfesting av renterelasjonen er kort i og med at inflasjonsmålet for pengepolitikken først ble innført i 2001. Samtidig er Norges Banks praktisering av rentesettingen justert i løpet av de 10 årene som er gått.

Mer langsiktige balanseproblemer i økonomien som følge av svekkelsen av offentlige budsjetter, fremkommer ikke i disse beregningene.

SSBs brev til Fremskrittspartiet, der resultatene fra MODAG-beregningene er omtalt, finnes her .

Les mer: SSBs beregninger av FrPs forslag til statsbudsjett for 2013

 


Kontaktpersoner:

Torbjørn Eika, forskningsleder, 21094807 / 90695408

Ådne Cappelen, forsker, 21094808

Pål Boug, forsker, 21094877

Kontakt