Rapporter 2005/25

Sammenlikning av simultane og partielle analyser av kommunenes økonomiske atferd

Kommunene produserer tjenester innenfor forskjellige tjenesteytende sektorer, som administrasjon, utdanning, barnehager, helsestell, sosiale tjenester, kultur og infrastruktur. Variasjoner i pengebruken per innbygger innenfor disse sektorene skyldes at kommunene har forskjellige inntekter og bundne kostnader (utgiftsbehov) og ikke minst at prioriteringen i pengebruken er forskjellig. Ved å formulere og estimere modeller for kommunenes økonomiske atferd kan en oppnå verdifull innsikt om hvilken effekt hver av disse faktorene har hatt for observerte forskjeller i kommunes økonomiske atferd. Modellene som blir benyttet til slike analyser kan deles i to grupper og omtales som partielle og simultane modeller. Mens partielle modeller behandler sektorene hver for seg, tar de simultane analysene hensyn til sammenhenger som må gjelde på tvers av sektorene under bibetingelsen om at utgiftene pluss netto driftsresultat er lik inntektene. På grunn av budsjettbetingelsen som kommunene står overfor er ressurbruken i de forskjellige sektorene gjensidig avhengig av hverandre, noe som det blir tatt hensyn til i de simultane analysene, men ikke i de partielle analysene.

Med bundne kostnader (utgiftsbehov) menes kostnader for å yte lovpålagte tjenester og innfri minstestandarder i tjenestetilbudet. Høyt utgiftsbehov kan enten skyldes høye enhetskostnader eller høyt behov/etterspørsel i befolkningen. For eksempel vil en kommune med relativt mange gamle over 90 år få høyt utgiftsbehov i eldreomsorgen. Utgiftsbehov i eldreomsorgen vil imidlertid også påvirke hvor mye ressurser som kan disponeres innenfor andre sektorer, som f.eks. utdanning.

Denne rapporten gir en demonstrasjon av hvorfor simultane analyser er bedre egnet enn partielle analyser til å fange opp variasjoner i kommunenes utgiftsbehov. Det blir vist at partielle analyser introduserer skjevheter i tallfestingen av variasjoner i de sektorspesifikke utgiftsbehovene. Det er en tendens til at effekter på utgiftsbehovet av ulike forklaringsfaktorer blir undervurdert i de partielle analysene.

Prosjektstøtte : Inntektssystemutvalget og Kommunal- og regionaldepartementet.

Om publikasjonen

Tittel

Sammenlikning av simultane og partielle analyser av kommunenes økonomiske atferd

Ansvarlig

Audun Langørgen

Serie og -nummer

Rapporter 2005/25

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

82-537-6850-8

ISBN (trykt)

82-537-6849-4

ISSN

0806-2056

Antall sider

44

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt