Økonomiske analyser, 5/2003

Politikken overfor familier med førskolebarn - noen veivalg

Publisert:

Familiepolitikken har stått sentralt i den politiske debatten det siste tiåret. Samlet sett har overføringene til barnefamiliene økt med 30-40 prosent i perioden, og blant annet er to store satsinger vedtatt. Vi tenker da på kontantstøtten og barnehageforliket, hvorav den første stimulerer til å redusere, mens barnehageforliket stimulerer til å øke mødres tilbud av arbeid. Artikkelen skisserer effekter av to mer rendyrkede utforminger av familiepolitikken. I det såkalte nøytralitetsalternativet samles overføringene til barnefamiliene i en barnetrygdliknende ordning, mens sysselsettingsalternativet innebærer ytterligere overføringer til barnehagene, slik at foreldrebetalingen reduseres til null.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt